Bergen Dorpskern Zuid 2009

  • Het plangebied betreft de woongebieden ten westen, zuiden en oosten van het centrum van Bergen.
  • Voor de begrenzing rondom het centrum heeft onder andere de begrenzing van het beschermde dorpsgezicht als uitgangspunt gediend.
  • De noordelijke grens van het plangebied wordt van oost naar west achtereenvolgens gevormd door het Zakedijkje, de Kerkedijk, de Russenweg,de Breelaan en de achterzijde van de percelen aan de noordzijde van de Eeuwigelaan.
  • De zuidelijke plangrens wordt hoofdzakelijk gevormd door het Wiertdijkje, de Sluislaan, het Paddenpad,de Nesdijk, en een gedeelte van de Kogendijk.
  • De oostelijke begrenzing loopt langs deWesterweg, de oostelijke grens van het perceel Natteweg 88, het Zakedijkje en de Zijl.
  • De westelijke grens wordt in grote lijnen gevormd door de begrenzing van 't Oude Hof en de westelijke woonpercelen aan weerszijden van de Eeuwigelaan.
  • In de openbare raadsvergadering van 24 maart 2009 is het Bestemmingsplan Bergen – Dorpskern Zuid (5 MB) vastgesteld.