Schoorl, kernen en buurtschappen

Schoorl, kernen en buurtschappen 2009

  • Het plangebied betreft hoofdzakelijk de bebouwde gebieden van bovengenoemde kernen, alsmede de percelen van de recreatieterreinen.
  • Voor de begrenzing bij de kernen is gekozen om aan te sluiten op de bestaande bebouwing en voor de begrenzing langs de duinen heeft de begrenzing van de beschermde natuurgebieden als uitgangspunt gediend.
  • Ondanks dat het buurtschap Schoorldam onderdeel uitmaakt van het bebouwde gebied van Schoorl, is het niet opgenomen in voorliggend plangebied.
  • Reden hiervoor is de nog niet afgeronde discussie over de verlegging van de provinciale weg N9.
  • Om de ruimtelijke consequenties van de verlegging van de N9, die gedeeltelijk in Schoorldam en gedeeltelijk in het landelijk gebied plaatsvinden, duidelijk in één bestemmingsplan in beeld te kunnen brengen, is Schoorldam opgenomen binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.
  • In de openbare raadsvergadering van 23 juni 2009 is het bestemmingsplan Schoorl - kernen en buurtschappen (2.1 MB)vastgesteld.