Klachten indienen

U kunt een klacht indienen over alles waar de gemeente mee bezig is. Bijvoorbeeld over afval op straat, belastingen of de gemeentelijke organisatie. Kies de juiste mogelijkheid voor uw klacht; wij kunnen uw klacht dan sneller behandelen.

Iets kapot, vuil of overlast

Als er iets kapot is op straat, of als u zwerfafval ziet of overlast merkt, doe dan een melding. Meldingen gaan over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over afval, groen, stoeptegels of lantaarnpalen. 

melding openbare ruimte

Klachten of complimenten over organisatie

Als u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker of bestuurder, kunt u een klacht indienen. Het klachtenformulier is alléén voor uw klacht over het doen en laten van medewerkers van de gemeente.

U kunt ons ook een compliment geven als u juist wel tevreden bent over hoe de gemeente heeft gehandeld.

klacht indienen of compliment geven Inloggen met DigiD Klacht indienen jeugdhulpverlening

Klacht Afval

  • Klachten over bijvoorbeeld een kapotte afvalcontainer meldt u via afvalscheiden@debuch.nl.
  • Klachten over niet-geleegde rolcontainers en zwerfafval geeft u door via Fixi.

Klacht belastingen

Een klacht over belastingen meldt u via belastingen@cocensus.nl.

Klacht externe zorg

Klachten over externe zorg meldt u direct bij de leverancier. Hebt u hier hulp bij nodig? Meldt dit dan bij het sociaal team.

Klacht werk, geldzaken en inburgering

Bent u niet tevreden over de manier waarop u in een situatie bent behandeld? Dan kunt u een klacht doorgeven aan Zaffier. Vanaf 1 januari 2023 ondersteunt Zaffier inwoners bij werk, geldzaken of inburgering.

Schademeldingen

Hebt u schade opgelopen door het handelen van de gemeente? Dan kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen.

Hinder vliegverkeer

Hebt u klachten over vliegverkeer? U kunt hinder door vliegverkeer melden.

Onze klachtenregeling samengevat

U dient een klacht in. De klachtencoördinator begeleidt een goede afhandeling van uw klacht.

Dit zijn de stappen bij de behandeling van uw klacht.

  • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op. Hierbij leggen we uit hoe we de klacht verder oppakken. Daarbij kijken we ook naar de wettelijke mogelijkheden om uw klacht op te lossen.
  • Lukt het niet om het probleem meteen op te lossen, dan volgt de volgende stap in de klachtenprocedure. Uw klacht komt dan bij een klachtbehandelaar, meestal de teamleider of afdelingshoofd.
  • De klachtbehandelaar onderzoekt de zaak. Hij of zij neemt daarover met u contact op en ook met degene over wie uw klacht gaat. 
  • Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling? Dan kunt u uw klacht sturen naar de Nationale Ombudsman.

De Klachtencoördinator

  • De klachtencoördinator ziet erop toe dat de klachtenregeling correct wordt uitgevoerd. Hij registreert binnengekomen klachten en maakt een jaarverslag.
  • De klachtencoördinator is de contactpersoon voor de Nationale Ombudsman namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Jaarverslag Klachten

De Klachtencoördinator maakt een jaarverslag op en werkt voor de werkorganisatie BUCH (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). U vindt daarom ook informatie over de andere BUCH-gemeenten in dit jaarverslag.

Gemeente Bergen is aangesloten bij de Nationale Ombudsman. De ombudsman maakt jaarlijks een verslag over landelijke klachten: samenvatting jaarverslag 2021