Oudburgerpolder kader beeldkwaliteit

Begin 2023 is een concept kader beeldkwaliteit gemaakt voor de Oudburgerpolder. In dit gebied aan de oostkant van de gemeente Bergen zijn verschillende functies aanwezig, zoals sportcomplexen, scholen, woonvoorzieningen, landgoed, gronddepot, gemeentewerf en begraafplaats. Over het concept kader beeldkwaliteit gaan we met omwonenden en gebruikers in gesprek.

In juli 2021 stelde de gemeenteraad voor dit gebied de structuurvisie Oudburgerpolder (pdf, 9 MB) vast. Bij de vaststelling verzocht de gemeenteraad het college om een kader beeldkwaliteit op te stellen. Nieuwe initiatieven voor het gebied toetsen we aan dit kader beeldkwaliteit.

Concept kader beedkwaliteit

Landschapsarchitectenbureau La4Scale werkte in overleg met de gemeente een concept kader beeldkwaliteit (mei 2023) (pdf, 17 MB) uit. Op 23 mei 2023 vond een bijeenkomst over dit concept beeldkwaliteitskader plaats. We bespraken deze avond de wensen, ideeën en aandachtspunten, zodat wij deze kunnen meenemen in de definitieve uitwerking. Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid om tot 1 juli 2023 nog schriftelijk te reageren. Daarna gaan we met de opmerkingen aan de slag. 

Bijeenkomst 9 oktober

Een tweede bijeenkomst over het kader beeldkwaliteit Oudburgerpolder is op 9 oktober in de raadszaal in sportcentrum De Beeck, aanvang: 19.30 uur. We bespreken dan met betrokkenen de ingebrachte reacties. De indieners van de reacties ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Vervolgens leggen we het resultaat van de 2 avonden voor aan het college en de raad. Nadat het college het plan heeft vastgesteld, gaat het kader beeldkwaliteit ter vaststelling naar de raad. Tegelijk komt het definitieve plan beeldkwaliteit op deze pagina. Als u bij de bijeenkomst uw e-mailadres achterlaat, sturen wij u een mail om u hiervan op de hoogte te brengen. Tijdens de commissievergadering kunt u uw reactie dan nog aan de raad kenbaar maken.

Contactgegevens

Voor vragen neemt u contact op met met Arie Hogendoorn, projectleider, via ariehogendoorn@debuch.nl.