Herstel Oude Hof, reacties enquête

De enquête is eind 2022 uitgezet. De projectleider heeft samen met de toezichthouder 2 maal 2 uur rondgelopen bij het Oude Hof en aan circa 30 personen de enquête uitgedeeld, per brief of door te verwijzen naar de website Ik denk mee over Bergen waar de enquête online ingevuld kon worden. Daarnaast heeft de projectleider ook aan 13 stichtingen en instanties een e-mail gestuurd.

De respons was laag, de enquête is in totaal door 4 respondenten ingevuld. Daarnaast zijn nog 4 reacties via e-mail binnengekomen. 

Reacties enquête 

Vraag 1 : Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden bent u geïnformeerd of betrokken geweest bij het project, namelijk via (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Spreekuur, stichtingen
 • Niet
 • Spreekuur, stichtingen, projectpagina, gemeentekrant
 • Stichtingen, via de CCK, als speciaal adviseur en aanstaand lid van deze adviescommissie 

Vraag 2: Welke manier vond u het prettigst? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Spreekuur, stichtingen.
 • Niet van toepassing.
 • Stichtingen, krant.
 • Stichtingen, via de CCK 

Vraag 3: Hebt u suggesties of verbeteringen voor de manier van informeren?

 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Ja, Het Oude Hof is van alle inwoners van Bergen en zij zijn dus ook allen belanghebbenden. Bovendien week het plan af van het nog altijd geldende raadsbesluit m.b.t. conserverend herstel. 

Vraag 4: Hoe hebt u onze communicatie rondom de start van de plannen ervaren?

 • Voldoende.
 • Onvoldoende.
 • Onvoldoende, Natura 2000 problematiek is systematisch door de gemeente genegeerd! De suggestie dat de bomen scheef stonden en niet meer te redden waren is laakbaar. De bomen stonden al meer dan een eeuw scheef. Het is door de schilder Colnot al in  begin jaren twintig van de vorige eeuw vastgelegd!
 • Voldoende, het plan stond al vast en was niet getoetst aan de eerder vastgestelde criteria. In zo'n geval is burgerparticipatie feitelijk een wassen neus.

Vraag 5: Wat vond u van de informatie over de werkzaamheden die u via het spreekuur, de projectpagina op de website van de gemeente Bergen of de gemeentepagina in het Bergens Nieuwsblad heeft gekregen?

 • Voldoende.
 • Niet van toepassing.
 • Voldoende.
 • Matig, zie antwoord 3 en 4: de uitgangspunten stonden niet meer ter discussie, hoewel ze arbitrair waren.

Vraag 6:  Hebt u het gevoel dat u de ruimte heeft gekregen om uw mening over de plannen te geven?

 • Ja.
 • Niet van toepassing.
 • Ja, de verantwoordelijken van de afdeling groen waren niet aanspreekbaar door toedoen van de gemeente, ondanks nadrukkelijk vraag van betrokkenen.
 • Enigszins, Via de CCK heb ik kunnen bereiken dat een deel van het plan is gewijzigd en dat er tot herplant van beuken i.p.v. linden langs de Oostlaan is overgegaan.

Vraag 7: Hebt u contact opgenomen met de uitvoerende projectmedewerkers tijdens de werkzaamheden?

 • Ja.
 • Nee.
 • Ja.
 • Nee.

Vraag 8:  Hoe hebt u de bereikbaarheid van de medewerkers ervaren?

 • Goed.
 • ---
 • Goed.
 • Onvoldoende, tijdens de uitvoering en bij de afronding is er geen sprake geweest van enige communicatie van de kant van de gemeente.

Vraag 9:  Hoe hebt u de klantvriendelijkheid van de medewerkers ervaren?

 • Goed.
 • -  -
 • Goed.
 • -    -

Vraag 10: Mijn beeld van de herstelde belijning en laanstructuur is

 • Een beetje zoals verwacht, de helling van de nieuwe oevers is hoewel volgens tekening, maar volgens mij te weinig.  Beter zou zijn geweest iets van 60° of zelfs iets steiler. Iets voor fase 2!
 • Een beetje zoals verwacht, het is wel allemaal erg recht en strak geworden.
 • Niet zoals verwacht, Er zijn onnodig kenmerkende bomen verwijderd. Wat er nu is een kaal sprietig laantje.
 • Een beetje zoals verwacht, het plan stond al vast en was gebaseerd op gebrekkig onderzoek. Dit kon op één punt (zie onder 6) worden gecorrigeerd.

Vraag 11: Mag wat u betreft de voorbereiding van fase 2 in gang gezet worden?

 • Ja.
 • Ja.
 • Nee.
 • Nee.

Vraag 12: Welk cijfer geeft u de voorbereiding, communicatie en uitvoering van dit project?

 • 9
 • -    -
 • 8
 • 6

Vraag 13: Hebt u nog aanvullende opmerkingen?

 • Dit was een bijzonder project. Met een lange voorbereiding, En met een aannemer die wist wat ie moest doen. Het is elke keer weer hoopgevend als je ziet dat de schade aan de lanen door het toch wel zware verkeer etc. zo snel herstelt. Dat komt ook door de goede samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer.
 • -    - 
 • Lovenswaardig is de cultuurhistorische exercitie. Jammer dit niet gedaan is voor het Natura 2000 aspect.
 • De vraag onder 11 miskent de noodzaak om de beschermde status als natuur- en cultuurmonument èn het vastgestelde beleid (het door de raad aangenomen plan) te respecteren. Eerst is een evaluatie nodig, in de gemeenteraad en in de gemeenschap!

Reacties via e-mail

 • “Goed gedaan Marcel! Nu op naar de 2e fase...”
 • “Geachte heer Twint, Ik dank u voor uw bericht maar moet u bekennen zeer verbaasd te zijn hierover. Ik ben voorzitter van de Bewonersvereniging Eeuwigelaan en zou uit dien hoofde betrokken worden bij dit proces. Ik heb echter helemaal niets vernomen vanuit de gemeente hoewel er meerdere toezeggingen zijn gedaan hierover. Ik lees nu dat het plan gereed is. U kunt wellicht begrijpen dat dat raar overkomt. De enquête kan ik dus niet invullen want ik ben nergens in gekend.”
 • “Geachte heer Twint, Ik ben inhoudelijk te weinig op de hoogte om hier een oordeel over te kunnen hebben.”
 • “Geachte heer Twint, Dank u zeer voor uw toelichting. Ik ben mij ervan bewust dat er twee trajecten lopen (liepen) en was met name persoonlijk geïnteresseerd in het eerste traject waar ik ook met wethouder Arend Jan over gesproken heb (zodoende mijn verwachting). Het resultaat is overigens prachtig dus daarvoor complimenten.”