Waar ben ik ?
Datum 28 | 01 | 2014

Bergen aan Zee - Dorpskern

Het plangebied betreft de kern Bergen aan Zee inclusief een deel van het strand en, los van de kern, twee percelen in het bos. Deze percelen zijn in het plangebied opgenomen vanwege de historische binding met Bergen aan Zee. De begrenzing van het plangebied bestaat in het noorden uit de bebouwing ten noorden van de Verspyckweg. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door het strand. Aan de oost- en zuidzijde van het plangebied is de plangrens, om de bestaande bebouwing van de kern Bergen aan zee getrokken. Daarnaast zijn twee percelen die los in het bos zijn gelegen opgenomen in het plangebied.

In de openbare raadsvergadering van 26 september 2013 is het bestemmingsplan Bergen aan Zee – Dorpskern, gewijzigd vastgesteld.

Uitspraak Raad van State

19 maart 2014 heeft de Raad van State uitspraak (PDF,6,6mb) gedaan in de beroepszaak over het bestemmingsplan Bergen aan Zee – Dorpskern. Het beroep betrof enkele percelen in het bestemmingsplan en het thema tweede woningen.

Sinds 1975 kende het bestemmingsplan in Bergen aan Zee een verbod op het gebruik van woningen als tweede woning. Aanvankelijk was dit ook in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. De Raad van State oordeelde in de tussenuitspraak (PDF,12mb) dat dit verbod vanwege een goede ruimtelijke ordening geoorloofd was, echter de gemeente moest nader motiveren of de regeling uitvoerbaar was of een andere planregeling vaststellen. De gemeenteraad besloot op 26 september 2013 in heroverweging om het gebruik van woningen als tweede woning toe te staan. Dit vanwege het specifieke karakter van Bergen aan Zee, rond 1900 gesticht als vakantiekolonie. Ook bleek de angst dat Bergen aan Zee een spookdorp zou worden ongegrond. In al die jaren is het percentage permanente bewoning in Bergen aan Zee nagenoeg gelijk gebleven en er zijn geen problemen met de leefbaarheid en veiligheid. Het voorzieningenniveau is weliswaar minimaal maar het is niet waarschijnlijk dat een verbod op tweede woningen in het bestemmingsplan hier direct verbetering in brengt.

De Raad van State gaat mee in de redenatie van de gemeenteraad en heeft het besluit in stand gelaten. Dit betekent dat het bestemmingsplan Bergen aan Zee – Dorpskern onherroepelijk is en dat het is toegestaan om woningen in Bergen aan Zee te gebruiken als tweede woning. Overigens is het niet toegestaan om tweede woningen recreatief te verhuren aan derden. Een tweede woning betekent dat de eigenaar en zijn huishouden daar recreatief mag verblijven.

Status

Het bestemmingsplan "Bergen aan Zee - Dorpskern" is vastgesteld en onherroepelijk.

Downloads

Bestemmingsplan Bergen aan Zee – Dorpskern vastgesteld 26 september 2013:

Externe links

Bestemmingsplan Bergen aan Zee - Dorpskern op ruimtelijke plannen.nl

Terug naar boven