Waar ben ik ?
Recreatiewoningen
Datum 15 | 07 | 2016

Recreatiewoningen

  •  U woont permanent in een recreatiewoning. Daar hebt u toestemming van de gemeente voor nodig. De gemeente treedt op tegen wonen in een recreatiewoning zonder toestemming.
  • U verhuurt recreatief uw woning, die daar niet voor bestemd is.

Hieronder vindt u meer informatie over beide onderwerpen:

Het bewonen van een recreatiewoning

In de gemeente Bergen zijn meer dan 4000 recreatiewoningen. De meeste liggen op recreatieparken, maar er zijn ook recreatiewoningen achter ‘gewone’ woningen.

Wonen is niet toegestaan

Als u vanaf 1 april 2008 in een recreatiewoning bent gaan wonen geldt: permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan. Wonen in een recreatiewoning mag niet. Provincie Noord-Holland heeft gemeente Bergen vorig jaar nadrukkelijk verzocht om actief op te treden tegen overtreders van deze regel. Binnen twee jaar moet de gemeente alle permanente bewoning van recreatiewoningen hebben beëindigd.

Onderzoek

In het najaar van 2017 is gestart met een onderzoek naar alle recreatiewoningen. Bij circa 400 van de 4000 recreatiewoningen bestaat nu het vermoeden dat deze permanent en onrechtmatig worden bewoond. De eigenaren zijn hier over geïnformeerd.

Vervolgactie

In iedere afzonderlijke situatie bepaalt gemeente Bergen wat de vervolgactie wordt. In uitzonderlijke gevallen kan er toch toestemming voor (tijdelijk) bewonen komen. In de meeste gevallen zal de eigenaar gevraagd worden de bewoning te beëindigen. Wanneer dit niet gebeurt, krijgt de eigenaar een boete.

Toestemming

Als u voor 1 april 2008 in een recreatiewoning woonde, kunt u onder bepaalde voorwaarden een *gedoogbeschikking krijgen zodat  u in die recreatiewoning kunt blijven wonen. Denkt u dat u een geldige reden heeft om wel (tijdelijk) in uw recreatiewoning te wonen? U kunt toestemming aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.

Planning

Tijdelijke vergunning voor bewoning

Recreatiewoningen achter woningen in de dorpen in de gemeente Bergen kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke vergunning voor bewoning. U kunt een vergunning aanvragen om in een recreatiewoning te wonen.  Dit is echter geen vergunning voor altijd: het gaat dan om maximaal 5 jaar. Dit is nog eenmaal te verlengen met opnieuw maximaal 5 jaar. Hiervoor dient u dan wel weer een vergunning aan te vragen.

Kom ik hiervoor in aanmerking?

Het geldt dus niet voor wonen in ‘recreatiewoningen op recreatieparken’ of ‘recreatiewoningen in het landelijke gebied’. Kijk in het stroomschema of u hiervoor in aanmerking komt. Twijfelt u of u in binnen- of buitenstedelijk gebied woont? Neemt u vooral contact op. Kijkt u bij 'meer informatie' voor onze contactgegevens.

Voldoet u volgens het stroomschema aan de voorwaarden, dan moet u zelf een vergunning aanvragen. Via www.omgevingsloket.nl De website wordt in een nieuw venster geopend kunt u een aanvraag indienen voor een tijdelijke vergunning.
Bij een aanvraag moet altijd een goede ruimtelijke onderbouwing zitten. Om u te helpen  vindt u hier een voorbeeld van zo’n ruimtelijke onderbouwing De website wordt in een nieuw venster geopend.

Recreatiewoning verlaten

Wanneer er geen tijdelijke vergunning kan worden afgegeven en u geen toestemming heeft om in de recreatiewoning te wonen moet u de recreatiewoning verlaten. We hebben beleidsregels waarin staat hoe we optreden tegen mensen die zonder toestemming in een recreatiewoning wonen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op een van onderstaande links. Wilt u een van onze medewerkers spreken belt u dan met ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 072 888 00 00 en vraag naar een medewerker van het projectteam recreatiewoningen van afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Handige links:

* Als u al vóór 31 oktober 2003 in de recreatiewoning woonde, kunt u naast de gedoogbeschikking ook een persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het strijdige gebruik aan te vragen. Deze vergunning geeft u (net als de persoonsgebonden gedoogbeschikking) de mogelijkheid om in de recreatiewoning te blijven wonen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning zijn wel strenger. Meer hierover leest u in de toelichting op het aanvraagformulier (pdf-75kb)

Verhuur van woning voor recreatie

De gemeente Bergen ziet twee vormen van verhuur. Woningen (met de bestemming wonen) waarin niemand staat ingeschreven en daarmee gedurende het hele jaar beschikbaar zijn voor toeristen en de woningen (met de bestemming wonen) waar wel een hoofdbewoner(s) staat ingeschreven maar die gedurende een jaar een enkele keer recreatief verhuurd worden.

Een bestemmingsplan beschrijft op welke manier je je huis mag gebruiken. Recreatieve verhuur is in de bestemmingsplannen (op basis van wet Ruimtelijke Ordening) niet toegestaan.

In beide gevallen is geregeld sprake van overlast voor de omgeving door het komen en gaan van mensen die vakantie vieren. We willen beide vormen van recreatieve verhuur gaan beperken door duidelijke regels op te stellen.

De twee beleidsdoelen voor het project ‘onttrekking woningen door recreatieve verhuur’ zijn:

  1. het tegengaan van ‘structurele verhuur’: blijvende onttrekking van woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur. Op deze adressen staat geen hoofdbewoner ingeschreven.
  2. Regels maken voor ‘vakantieverhuur’: recreatieve verhuur van reguliere woningen. Deze verhuur vindt veelal plaats in afwezigheid van de hoofdbewoner.

Toename in recreatief verhuur

De verhuur van woonhuizen via bemiddelingssites neemt de afgelopen jaren toe. Vooral de woonhuizen in aantrekkelijke gebieden, zoals onze mooie kustgemeente, zijn populair. Een kleine rondgang op Internet laat zien dat er niet alleen zomerhuisjes verhuurd worden, maar ook gewone woonhuizen. We merken dat recreatieve verhuur invloed heeft op de beschikbaarheid van woonhuizen voor woningzoekenden. Deze huizen zijn immers niet beschikbaar op de woningmarkt. Het beperkt de doorstroming voor mensen die een huis zoeken.

Planning

Na de zomervakantie wordt er een beleidsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op een van onderstaande links. Wilt u een van onze medewerkers spreken belt u dan met ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 072 888 00 00 en vraag naar een medewerker van het team Beleid & Vastgoed, afdeling Recreatie en Toerisme.

Handige links:

Terug naar boven