Nieuw beleid: van afval naar grondstof 2022-2030

Donderdagavond 20 mei stemde de gemeenteraad unaniem in met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Daarin staat hoe gemeente en inwoners de hoeveelheid restafval kunnen terugbrengen tot 30 kilo per inwoner. Nu is dat nog 230 kilo per inwoner. 

Minder restafval is beter voor het milieu. En het zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen. 

Ander systeem van inzamelen

In het grondstoffenbeleidsplan van afval naar grondstof 2022-2030 (pdf, 5.22 MB) stelt het college een ander systeem van afval inzamelen voor. Thuis afval scheiden wordt straks een stuk makkelijker.

Inwoners in de laagbouw krijgen een extra container voor afval van plastic, blik en drinkpakken (pbd). Inwoners in de hoogbouw krijgen waar mogelijk zogenaamde cocons voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) bij hun complex. We breiden de milieuparkjes uit. En er komen containers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. Ook komen er meer papier- en textielcontainers.

Deze maatregelen starten in 2022. Vanaf 1 januari 2024 gaat het vaste afval-tarief omlaag. Inwoners betalen dan een variabel tarief voor restafval per aanbieding van restafval.

Maatwerk per kern

Het college wil ook maatwerk bij het invoeren van de maatregelen. De ene wijk in de gemeente kenmerkt zich door recreatiewoningen, de andere door jonge gezinnen, of juist veel ouderen. Waar in grote tuinen vaak ruimte is voor een extra bak, is een wijk met kleine tuintjes beter af met een ondergrondse verzamelcontainer. En zo komen er containers voor luiers en incontinentiemateriaal. En een regeling voor mensen met medisch afval.  

Meedenken door inwonerspanel

Een aantal inwoners heeft intensief met de gemeente meegedacht over het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Ook hebben meer dan 700 mensen in de gemeente een enquête over de afvalinzameling ingevuld.  Tijdens 4 gespreksavonden gaven ze feedback en input. Onder andere over de communicatie over afval scheiden en wat specifiek nodig is voor de inwoners van de gemeente Bergen. 

Tijdens de voorbereiding van het grondstoffenbeleidsplan heeft de gemeente gekeken naar de successen van andere gemeenten in Nederland. Ook is ervaring opgedaan in buurgemeenten Uitgeest, Heiloo en Castricum. Zij zijn per 1 januari 2020 al overgestapt naar een nieuw inzamelsysteem. 

Kunnen inwoners nu al iets doen?

Inwoners kunnen nu al wat doen. We gooien namelijk vooral nog veel groente-, fruit en groenafval bij het restafval. Het zou helpen als iedereen kritisch kijkt naar wat bij het restafval wordt gegooid. U kunt nu alvast rustig uitproberen wat werkt, bijvoorbeeld een afvalbakje voor het gft-afval in uw keuken. Of een nieuwe afvalbak die uit meerdere compartimenten bestaat. Er zijn veel manieren om het u makkelijk te maken om afval te scheiden. Zo zorgen we er samen voor dat er veel minder restafval over blijft. En dat scheelt u straks ook geld. 

Naar overzicht