Waar ben ik ?

Nieuwsbericht

Scheidingslijn
Gemeenten gaan veilig met informatie om

Steeds meer gegevens worden digitaal bewaard en gedeeld. Dit moet natuurlijk wel veilig gebeuren. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voldoen aan de beveiligingseisen om DigiD en Suwinet te gebruiken. De vier gemeenten zijn hier deze maand door een externe partij op gecontroleerd.

‘Een zeer goed resultaat.’, zo geeft de auditor van Duijnborgh Audit aan. ‘Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas 1 januari 2017 een feit is. Tijdens de audit hebben wij ervaren dat de gemeenten het belang van informatiebeveiliging inzien. De stappen die zijn gezet en de doelstellingen die zijn geformuleerd vormen naar onze mening een goede uitgangspositie om de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de gemeenten naar een (nog) hoger niveau te brengen.’

Beland van informatiebeveiliging

De gemeenten zien het belang van informatiebeveiliging in en hebben daarom sinds hun samenwerking in snel tempo belangrijke stappen gezet. Zo is bijvoorbeeld: 

  • een informatieveiligheids- en privacybeleid opgesteld;
  • hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Europese Privacywet;
  • de organisatie zich bewust van de risico’s en gevolgen;
  • worden jaarlijks risicoanalyses en onderzoeken uitgevoerd om verbetermaatregelen te treffen.

DigiD en Suwinet

DigiD is een digitale handtekening. Met deze handtekening kunnen producten steeds vaker digitaal aangevraagd of bekeken worden. Suwinet is vooral bedoeld voor sociale diensten en wordt gebruikt om binnen de overheid gegevens te delen van inwoners. Dankzij beide services kunnen inwoners sneller en beter geholpen worden en hoeven er geen gegevens verstrekt te worden die de overheid al weet.

Strenge eisen

Wel is het is belangrijk dat niemand anders deze gegevens komt te weten. Daarom zijn er eisen gesteld waar gemeenten aan moeten voldoen om services als DigiD en Suwinet te mogen gebruik en veilig om te gaan met informatie. Een externe partij controleert gemeenten of zij voldoen aan deze eisen.

23-04-2018 13:33
Scheidingslijn
Nominatie voor WeCycle sponsoractie
Stapel broodroosters

Oude apparaten of lampen weg te gooien? Inleveren bij het afvalbrengstation kan erg lonend zijn. Zowel voor degene die dit wegbrengt als voor Kindertoneelclub Enzo. Deze is geselecteerd en maakt kans op 1000 euro sponsorgeld van Wecycle.

Het is aan de inwoners van Bergen om de Kindertoneelclub aan hun prijs te helpen en zelf ook kans te maken op een prijs. Ze kunnen veel punten scoren door afgedankte elektrische apparaten en lampen in te leveren bij het afvalbrengstation. De actie loopt tot eind augustus.
Wecycle organiseert landelijk de inzameling en recycling van huishoudelijke elektrische apparaten en lampen. Wecycle laat deze apparaten optimaal recyclen. Zo worden waardevolle grondstoffen goed gebruikt en komen niet in het milieu terecht.

Hoe werkt de actie

  • Ga naar het afvalbrengstation.
  • Lever de oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in. Ga ter plekke op de smartphone naar wecycle.nl/inleveren De website wordt in een nieuw venster geopend.
  • Ga naar (ik wil inchecken) en support zo de Kindertoneelclub.

Onder alle geldige aanmeldingen worden 50 nieuwe apparaten verloot. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, winnen de sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle.

Als de Kindertoneelclub wint, dan wordt het geld gebruikt om zenders aan te schaffen voor de jongere kinderen. Dan zijn ze beter te verstaan bij hun optreden in De Blinkerd.

23-04-2018 08:28
Scheidingslijn
Enquete jongeren en jongvolwassenen E...

Inwoners van Egmond-Binnen maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun dorp. Het gevoel heerst dat voorzieningen onder druk staan, de bevolking vergrijst en dat jongeren wegtrekken. Inmiddels is er, in opdracht van het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, de Stichting Huurdersoverleg De Egmonden, Ondernemersvereniging Jong Egmond-Binnen en Gemeente Bergen, een onderzoek gestart naar de leefbaarheid van Egmond-Binnen om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. Onderdeel daarvan is een enquête onder jongeren.

De inwoners zien dat het wegtrekken van jongeren en jongvolwassenen uit Egmond-Binnen grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid van het dorp. Om goede keuzes te kunnen maken voor Egmond-Binnen willen de bewoners en de gemeente meer inzicht in de woonwensen en verhuismotieven van zowel de huidige jongeren in Egmond-Binnen als de jongeren die de afgelopen jaren zijn vertrokken uit het dorp.

Doe mee aan de enquête

Hiervoor zijn twee vragenlijsten opgesteld. Eén voor de huidige jongeren en één voor de vertrokken jongeren. Val jij in de leeftijdscategorie van 17 tot 35 jaar en behoor jij tot één van deze doelgroepen? Dan horen wij graag jouw mening. Doe dus mee! Je kunt meedoen aan de enquête via onderstaande links of je maakt met je smartphone gebruik van onderstaande QR-codes. Het invullen van de vragenlijst is binnen 10 minuten gedaan en kan tot 29 april 2018.

Vragenlijst huidige jongeren in Egmond-Binnen De website wordt in een nieuw venster geopend       

Vragenlijst vertrokken jongeren uit Egmond-Binnen De website wordt in een nieuw venster geopend  

Vragen?

De gemeente Bergen heeft adviesbureau Atrivé gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Al je antwoorden worden door Atrivé uiteraard vertrouwelijk verwerkt. Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Joost Wegstapel van adviesbureau Atrivé. Bel: 030-6936003 of mail naar j.wegstapel@atrive.nl. Alvast enorm bedankt voor jouw deelname!      

19-04-2018 15:27
Scheidingslijn
Horecabeleid Gemeente Bergen in de maak

Gemeente Bergen werkt samen met haar inwoners, (horeca)ondernemers, strandexploitanten aan een nieuw horecabeleid. Gemeente Bergen wil een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een divers aanbod van voorzieningen voor haar bewoners, voor en met ondernemers en voor bezoekers. Een gevarieerd horeca-aanbod is hierin van essentieel belang.

Burgemeester Hafkamp: ,,Gemeente Bergen kent een rijke en levendige horeca. De vele cafés en restaurants met hun terrassen zorgen voor levendigheid en aantrekkelijkheid van onze dorpen, zowel voor bezoekers als inwoners. De horeca verdient niet alleen de aandacht vanwege het belangrijke aandeel dat de sector namelijk levert in de werkgelegenheid, maar ook vanwege de bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Bergen als geheel. Daarom kijken we samen met diverse partijen naar de opbouw van het nieuwe Horecabeleid.”

Waarom nieuw horecabeleid?

De huidige horecanota ‘Gastvrij Bergen 1’ is actualisatie toe. De nieuwe concept nota ‘Gastvrij Bergen 2’ is op 6 maart aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden ter kennisgeving. ‘Gastvrij Bergen 2’ is opgesteld na diverse gesprekken met belanghebbenden: horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, diverse vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en politie. Uit de gesprekken blijkt ook dat de belangen van horecaondernemers en politie soms haaks tegenover de zorgen van omwonenden staan.

Discussieavond rondom horecanota

Daarom wordt op donderdag 19 april 2018 een discussieavond over het horecabeleid georganiseerd. Voor deze bijeenkomst zijn de volgende partijen uitgenodigd: de horeca- en strandexploitanten, detailhandel, bewonersverenigingen, politie, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeenteraad (als toehoorder). De input uit deze avond wordt meegenomen en eventueel ingepast in de nieuwe horecanota ‘Gastvrij Bergen 2’. De discussieavond vindt plaats in dorpscentrum De Blinkerd in Schoorl.

Programma

  • 19.00-19.30 uur                inloop met koffie/thee
  • 19.30-21.00 uur                start discussieavond onder leiding van voorzitter Monique Ooms
  • 21.30-22.00 uur                napraten en einde avond

Hoe dan verder?

Na het verwerken van input uit de discussie stellen B&W de horecanota voorlopig vast en doet het college een voorstel aan de raad om de nota vast te stellen.

Bijlage

18-04-2018 10:29
Scheidingslijn
Ophalen huisvuil rond de feestdagen
Vuilniswagen met vuilnisbakken

Rond Koningsdag (27 april) en Hemelvaartsdag (10 mei) wordt er door de HVC geen huisvuil opgehaald, ook zijn de afvalbrengstations gesloten. Valt de ophaaldag in uw wijk op één van deze dagen dan komt de HVC op een andere dag langs.

Voor de afwijkende ophaaldagen en actuele informatie kunt u gebruik maken van de HVC-app of de online kalender op https://inzamelkalender.hvcgroep.nl/ De website wordt in een nieuw venster geopend

18-04-2018 09:21
Scheidingslijn
Een servicecentrum voor vier gemeenten

De frontoffice medewerkers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken voortaan vanuit één centraal servicecentrum. Vanuit het gemeentehuis van Castricum beantwoorden zij uw vragen via telefoon of WhatsApp. Voor u verandert er niets. U belt en appt gewoon nog naar hetzelfde nummer.

We werken elke dag aan onze dienstverlening. De samenwerking met Uitgeest, Castricum en Heiloo is een goed moment om onze manier van werken aan te pakken. Door te werken vanuit een servicecentrum op één locatie leren de medewerkers van de gemeente van elkaar en kunnen ze elkaar vervangen bij afwezigheid. Hier blijft het niet bij. De komende twee jaar werken we er aan om alle vragen via telefoon, app, post en sociale media op één plek binnen te laten komen. Zo weten we eerder wat er speelt in de gemeenten, kunnen we hier eerder op reageren en onze dienstverlening verder verbeteren.

12-04-2018 16:11
Scheidingslijn
Is uw huis in Bergen aan Zee brandvei...

De gemeente Bergen en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) nodigen de inwoners van Bergen aan Zee uit om bij u thuis een woningcheck op het gebied van brandveiligheid te doen.

Waarom doen we deze woningchecks?

 Omdat bij brand elke seconde telt. Zeker in de zomermaanden kan het erg druk zijn in Bergen aan Zee. Het kan dus van levensbelang zijn om zelf goede preventieve maatregelen te treffen in uw eigen woning. Wij helpen u daarbij graag op weg.

Wat houdt het in?

Een deskundige van de brandweer komt bij u thuis om te bekijken of uw woning brandveilig is. U vult samen met de brandweer een digitale checklist in. Daarna krijgt u concrete adviezen om uw woning (nog) brandveiliger te maken.

Voor wie is deze woningcheck?

De woningcheck is enkel bedoeld voor de inwoners in Bergen aan Zee die een woning bezitten of huren.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Tot uiterlijk vrijdag 27 april 2018 kunt u zich aanmelden via het mailadres: bvlteamregioalkmaar@vrnhn.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres of via het aanmeldingsformulier De website wordt in een nieuw venster geopend.

12-04-2018 12:58
Scheidingslijn
NHN in 2030 de meest vitale verblijfs...

Noord-Holland Noord is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Jaarlijks verblijven er miljoenen gasten bij één van de ruim 220.000 slaapplaatsen in de hotels, pensions, bungalowparken of op campings in de regio. Om de toppositie van de Noord-Hollandse verblijfsrecreatie te behouden moeten ondernemers hun aanbod aanpassen aan de veranderende consumentenbehoeften. Om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor toeristen hebben de NHN-gemeenten in samenspraak met de markt (verblijfsrecreatiebedrijven), natuurorganisaties en brancheorganisaties een regionale visie op de verblijfsrecreatie ontwikkeld. De regio is hierbij ondersteund door ZKA Consultants. 

De gezamenlijke visie ‘Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’ heeft als doel om in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn. De gemeenten willen met de visie de markt uitdagen om te komen met mooie onderscheidende concepten die de regio versterken. We zien graag dat er geïnvesteerd wordt in de regio, juist nu de markt er klaar voor is. Maar dat wel op een duurzame wijze, waarbij kwaliteit en een verantwoorde landschappelijke inpassing belangrijke voorwaarden zijn. Ontwikkelingen die voor de lange termijn goed zijn voor de lokale economie, met onderscheidende concepten die het imago van de regio echt versterken. 

Toekomst

Dit geeft de regiogemeenten een grote verantwoordelijkheid. Hoe zorgen we voor de juiste kaders waarbinnen de markt kan zorgen voor een toekomstbestendige branche? Hoe zorgen we voor balans tussen landschap, inwoners en bezoekers? De regionale visie op de verblijfsrecreatie geeft antwoord op deze vragen. Het is gelukt om samen met de belanghebbenden partijen te komen tot een inspirerend toekomstbeeld voor verblijfsrecreatie in ons gebied. Naast inspiratie biedt het ook concrete handvatten om initiatieven voor uitbreiding, herontwikkeling en nieuwbouw te toetsen. En geeft het aanbevelingen voor een gerichte aanpak van het bestaande aanbod. Hoe bieden we de parken zonder toeristisch toekomstperspectief mogelijkheden voor herbestemming, verplaatsing of sanering?

Rond de zomer van 2018 worden de visie en het ontwikkelkader ter vaststelling aan de nieuwe gemeenteraden voorgelegd. De regionale bestuurders Odile Rasch, Harry Nederpelt en Jelle Beemsterboer: “De regiogemeenten hebben de ambitie om toerisme gezond te laten groeien. De kansen en de  spelregels zijn helder en uitdagend voor ontwikkelaars, zodat ze voor kwaliteit en ondernemerschap gaan en niet alleen voor snelle winsten".

Klik hier voor een link naar de visie. De website wordt in een nieuw venster geopend

05-04-2018 16:41
Scheidingslijn
Bestemmingsplan Duingebied

Het college van Bergen heeft dinsdag 27 maart ingestemd met het bestemmingsplan Reparatie Duingebied en de bijbehorende Nota zienswijzen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 30 november 2017 voor zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot kleine wijzigingen van het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan Duingebied zijn vier recreatiewoningen aan de Oude Heereweg in Schoorl bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie'. De Raad van State heeft dit onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd. Daarom moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen.

De gemeenteraad  besloot op 29 september 2016 dat de recreatiewoningen de bestemming Natuur houden met voor alle eigenaren een persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik. In dat geval mag een bepaald persoon een bepaald gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan voortzetten. Een persoonsgebonden overgangsrecht eindigt binnen een afzienbare periode en gaat niet over naar rechtsopvolgers.

Het college heeft besloten om niet van koers te veranderen en de recreatiewoningen – conform het raadsbesluit - in het bestemmingsplan de bestemming Natuur met persoonsgebonden overgangsrecht te geven.

Handhavingsverzoek

Als dit bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad, dan heeft dit consequenties voor de handhavingsprocedure die momenteel loopt en waarover het college binnenkort een beslissing op bezwaar moet nemen. De eigenaar van Oude Heereweg 3 heeft een verzoek om handhaving gedaan tegen de recreatiewoningen. De rechtbank stelde hem in het gelijk omdat er destijds geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag. Het college stelt dat er nu met de reparatie van het bestemmingsplan zicht op legalisatie is en dat er niet hoeft te worden gehandhaafd.

Besluitvorming

Dit collegevoorstel wordt op 8 mei besproken in de Commissie Bestemmingsplannen en op 31 mei behandeld in de gemeenteraad.

03-04-2018 16:23
Scheidingslijn
Nieuwe functies in vernieuwde HVC afv...

Het is belangrijk dat mensen thuis goed hun afval scheiden. HVC wil dit steeds makkelijker maken en biedt vanaf 26 maart de vernieuwde HVC afval-app aan. De app is een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Nieuw is de handige afvalwijzer. In één oogopslag is nu helder in welke bak een bepaald product hoort.

Door het intypen van uw postcode en huisnummer in de HVC afval-app kunt u zien wanneer welke bak geleegd wordt. En kunt u ook meldingen ontvangen hierover.

Vanaf 26 maart kunt u de vernieuwde HVC afval-app downloaden in de App Store en in Google Play.

28-03-2018 14:54
Scheidingslijn
Parkeerplaats Molenweg Schoorl afgesl...
Parkeerplaats Molenweg Schoorl

Per 1 april wordt de onverharde parkeerplaats aan de Molenweg in Schoorl afgesloten. Op deze plek werd de afgelopen jaren veel gratis geparkeerd, ook als er op parkeerterrein aan de Sportlaan voldoende ruimte was.

De gemeenteraad stemde op 6 februari in met een nieuwe inrichting voor het noordelijk gedeelte van het Groene Hart in Schoorl. In het plangebied, dat de naam Buitenduin heeft gekregen, wordt een nieuwe parkeerplaats met 75 plaatsen aangelegd die bereikbaar wordt vanaf de Sportlaan. De jeu de boules vereniging Schoorl wordt hiervoor noordwaarts verplaatst naar de Molenweg.

Het duurt nog even voordat de herinrichting wordt uitgevoerd. In aanloop naar de aanpassingen wordt de onverharde parkeerplaats in het gebied (toegankelijk via de Molenweg) alvast afgesloten, zo heeft de gemeenteraad besloten. Dit omdat de Molenweg, Huismansweg en Rädeckerweg veel last hebben van sluipverkeer en er voldoende openbare parkeerplaatsen in de buurt zijn.

Ook als er evenementen zijn, mag het terrein niet worden gebruikt. De parkeerplaats is alleen nog toegankelijk voor medewerkers van de nabijgelegen basisschool Teun de Jager, de jeu de boulesvereniging en de ruiterverenigingen.

28-03-2018 11:23
Terug naar boven