Waar ben ik ?
Nieuwsbericht
Scheidingslijn
Kunstenaars BSV-kantine houden open huis

De negen atelierhouders uit de voormalige BSV-kantine in Bergen houden zondag 30 april tussen 11.00 en 17.00 open huis. Sinds een aantal maanden is dit gebouw door hen omgetoverd tot een creatieve inspirerende werkplek voor verschillende doeleinden binnen de kunst- en cultuursector. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om kennis te maken met de kunstenaars en een kijkje achter de schermen te nemen.

Na de fusie van de Bergense voetbalclubs vv Berdos en vv BSV stond het clubgebouw van BSV aan de Oudtburghweg in Bergen leeg. Kunstenaars en cultureel ondernemers uit de gemeente Bergen konden zich aanmelden om tijdelijk een atelier of werkruimte in te richten in de voormalige kantine van voetbalvereniging. De gemeente regelt het tijdelijk gebruik via  de Huizen Oppas Dienst (HOD).

Betaalbare atelierruimte

Het inzetten van leegstaande panden voor atelierruimte is een belangrijk speerpunt uit de Cultuurnota die de gemeente vorig jaar vaststelde. Wethouder Odile Rasch: “We hebben hier in de gemeente Bergen een levendig en bloeiend kunstenaarsklimaat, waar we allemaal trots op zijn. Om dat zo te houden, moet je wel zorgen dat het voor kunstenaars mogelijk blijft om hier te werken. Dat kan door leegstaande panden tijdelijk in te zetten als atelierruimte. Ook de brandweergarage in het centrum van Bergen en de Oosterkimschool in Schoorl zijn momenteel in gebruik als tijdelijke atelierruimte. Op beide locaties verloopt dit goed.

21-04-2017 09:51
Scheidingslijn
Plevierenlaan 1 klaar voor bewoning

De afgelopen weken heeft Kennemer Wonen de Plevierenlaan 1 in Egmond aan Zee omgebouwd naar zeven kamers voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders. Kennemer Wonen wil sociale huurwoningen ontwikkelen op de locatie aan de Plevierenlaan in Egmond aan Zee.

Het gehele traject om zo’n plan te realiseren duurt lang. In de tussentijd wil Kennemer Wonen het huidige gebouw niet leeg laten staan en pakt de sociale huisvester graag haar maatschappelijke rol. Onderdeel daarvan is het huisvesten van vergunninghouders. Het gaat om een tijdelijk gebruik voor maximaal vijf jaar. Daarna wordt gestart met de nieuwbouw.

Klaar voor bewoning

Na een periode van het aanvragen van de benodigde vergunningen en het verbouwen van het pand, wonen de vergunninghouders vanaf 10 april 2017 in hun kamer. De bewoners (allen vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot 26 jaar) delen de keuken en badkamer met elkaar. Wethouder Peter van Huissteden: “Ik ben blij met deze ontwikkeling. Op de korte termijn leveren we als gemeente onze bijdrage aan de plicht om meer vergunninghouders te huisvesten. Door gebruik te maken van een anders leegstaand pand, verkleinen we tegelijkertijd de druk op de woningmarkt. En op de lange termijn komt er een mooi plan met sociale huurwoningen. Daar is grote behoefte aan in Egmond aan Zee.”

Kennismaking

De nieuwe bewoners zijn door Vluchtelingenwerk en het sociaal team van de gemeente Bergen uitgenodigd voor een kennismaking en informatiebijeenkomst. Hier wordt kennisgemaakt met elkaar, het dorp Egmond aan Zee, het gemeentehuis en wordt iedereen geïnformeerd over de onzelfstandige woning.

Maatschappelijke begeleiding en woonbegeleiding

Het is belangrijk om de nieuwe bewoners niet aan hun lot over te laten, maar goed te begeleiden. Dit bevordert een goede aanpassing aan de lokale woonomgeving en leefregels.
Vluchtelingenwerk fungeert als contactpunt en bemiddelaar voor de vergunninghouders. Naast de (individuele) maatschappelijke begeleiding van de nieuwe vergunninghouders, wordt hen in dit geval ook woonbegeleiding in groepsverband geboden door een organisatie die gespecialiseerd is in woonbegeleiding. Dit wordt gecoördineerd door de gemeente Bergen.

Tijdelijke situatie

Deze situatie is tijdelijk en voor een termijn van maximaal vijf jaar. In de tussentijd wordt een plan ontwikkeld voor sociale huurwoningen. Dit gebeurt in samenspraak met de omgeving.

19-04-2017 09:16
Scheidingslijn
Koningsdag: centrum Bergen afgesloten

Op donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) is het centrum van Bergen  tot 20.00 uur afgesloten voor verkeer. Veel parkeerplekken zijn dan niet beschikbaar. We raden u aan om die dag niet met de auto naar het dorp te komen.

Buslijn 6 van Connexxion rijdt op Koningsdag niet naar het Plein, maar keert bij de rotonde op de Bergerweg weer om. De buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen.

Print

19-04-2017 09:10
Scheidingslijn
Afval ophalen tijdens feestdagen

HVC zamelt donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) en op donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) geen afval in en de afvalbrengstations zijn dan gesloten. 

Is uw normale inzameldag altijd op een donderdag? Kijkt u dan op de digitale afvalkalender van HVC  of in de HVC afval-app wanneer afval bij u wordt opgehaald.

Andere feestdag

Valt de gebruikelijke leegdag van uw container op een andere feestdag? Dan wordt uw afval op een andere dag opgehaald. Op de digitale afvalkalender van HVC of de HVC afval-app ziet u ook wanneer dat is.

19-04-2017 08:56
Scheidingslijn
Het college van Bergen komt naar u toe

Het college van de gemeente Bergen vindt het belangrijk om zichtbaar en benaderbaar te zijn. Dichtbij inwoners, in de wijken en de dorpen. Daarom wordt een aantal collegevergaderingen dit jaar niet in het gemeentehuis gepland, maar in een van de dorpskernen. Bovendien kunt u de burgemeester dit jaar bij u thuis uitnodigen.

Vergaderen op locatie

Het college vergadert in 2017 vier keer op locatie in een van de dorpskernen. De vergadering is zoals altijd besloten, maar na afloop van de vergadering zijn de inwoners van de betreffende dorpskern van harte welkom om met het college de lunch te genieten en vragen te stellen of een goed gesprek te voeren. De eerste vergadering was op 18 april 2017. De volgende data en locatie maken wij binnenkort bekend.

De burgemeester komt buurten

Inwoners van de gemeente Bergen kunnen burgemeester Hetty Hafkamp thuis uitnodigen. Wilt u eens kennismaken? Heeft u een kwestie die u bij de burgemeester wilt aankaarten? Een vraag die u wilt stellen? U kunt de burgemeester uitnodigen door:

De burgemeester komt onder één voorwaarde: de gastheer/-dame zorgt dat er minimaal vijf andere mensen (vrienden, familie, buren) bij de ontmoeting zijn. Als de gastheer-/dame zorgt voor de thee, neemt de burgemeester daar iets lekkers bij mee.

19-04-2017 08:18
Scheidingslijn
Fietspad Eeuwigelaan Bergen

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust. Uit tellingen bleek dat het fietspad te smal is om al het verkeer goed af te wikkelen. Om dit capaciteitsprobleem op te lossen heeft het college ingestemd met een Programma van Eisen; met betrekkelijk eenvoudige ingrepen kan de Eeuwigelaan (verkeers)veilig en toekomstbestendig worden ingericht en blijft het bijzondere karakter van de Eeuwigelaan behouden en wordt dit zelfs versterkt.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, wordt voorgesteld het aantal korte passeerstroken langs de rijbaan uit te breiden. Het capaciteitstekort op het huidige (tweerichtings-)fietspad kan worden opgelost door aan beide zijden van de Eeuwigelaan een éénrichtingsfietspad te realiseren. Daarnaast kan het laankarakter worden behouden door bij uitval nieuwe bomen aan te planten.

Rondeel herstellen

Ook wil het college het beeld van de laan versterken door ter hoogte van het Oude Hof het Rondeel te herstellen. Het Rondeel ligt op de kruisig van de Eeuwigelaan en Sparrenlaan. Deze lanen worden van oudsher omzoomd door aarden wallen. Op de kruising vormen de aarden wallen een rozetvormige ruimte, die tegenwoordig door begroeiing is overwoekerd.

Fietspad te smal

De gemeente heeft in 2016 over een periode van tien maanden de aantallen fietsers op de Eeuwigelaan geteld. Uit de tellingen blijkt dat het fietspad gedurende een langere periode dermate druk is dat dit fietspad te smal is om al dit fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Gedurende meerdere zomerse weken is het zelfs zéér druk. Bovendien is het de verwachting dat het, door een toename van vrijetijdsbesteding en de opmars van de elektrische fiets, alleen maar drukker wordt. Dit probleem kan worden opgelost door aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan – op de plek waar nu een voetpad ligt - een fietspad te realiseren. Gevolg is wel dat voetgangers dan voortaan over een fietspad moeten wandelen. Volgens Veilig Verkeer Nederland en de regionale politie is dit geen probleem.

Fietsbeleidsplan

Het Fietsbeleidsplan dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld heeft als doel het fietsen in onze gemeente te bevorderen. Binnen het fietspadennetwerk is de Eeuwigelaan opgenomen als belangrijke recreatieve fietsroute van en naar het strand van Bergen aan Zee. De gemeente Bergen zet zich in om recreatieve fietsroutes veilig en comfortabel te maken voor de inwoners en bezoekers.

Klankbordgroep

De gemeente heeft de oplossingsrichtingen besproken met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Eeuwigelaan, wijkverenigingen, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. In een aantal constructieve overleggen heeft de klankbordgroep de gemeente geadviseerd. Ook heeft de klankbordgroep zelf oplossingen aangedragen. Over de meeste oplossingen was de klankbordgroep positief, maar de bewoners van de Eeuwigelaan zijn het in meerderheid niet eens met plan om een fietspad aan de zuidzijde te realiseren. ‘’Maar het fietspad langs de Eeuwigelaan is nu ongeschikt voor het drukke fietsverkeer en deze risico’s moet de gemeente serieus nemen”, aldus wethouder Peter van Huissteden. ‘’Niet alleen de belangen van de bewoners langs de Eeuwigelaan moeten worden afgewogen maar ook het algemeen belang weegt mee bij het nemen van een beslissing.”

Opdracht gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in november 2012 in een motie het college opgedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te realiseren aan weerszijden van de Eeuwigelaan vanaf het centrum Bergen tot aan de Franschman. Bij dit onderzoek moest de variant worden betrokken waarbij een fietspad aan weerszijden van de Eeuwigelaan zou worden gerealiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld waarin de veiligheid van de weg, het fietspad en een visie op de toekomst van de bomen in één plan worden aangepakt. De gemeenteraad heeft hierbij in een amendement het college opgedragen om heldere en realistische kaders te stellen waarbij het doel is om de veiligheid van de Eeuwigelaan via kleinschalige ingrepen te waarborgen.

Planning

Op 11 mei 2017 wordt het Programma van Eisen besproken in de algemene raadscommissie. Dan kunnen inwoners inspreken. De raad besluit 1 juni 2017 of het plan verder kan worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. De klankbordgroep wordt ook bij het opstellen van dit plan gevraagd om advies.

11-04-2017 16:14
Scheidingslijn
Inwoners gevraagd voor Q-team

Bot Bouw presenteert op 9 mei 2017 minimaal drie ontwerpen voor het nieuwe Dorpsplein in het centrum van Bergen. Met terrasjes, groen, ruimte voor bijvoorbeeld een markt en op de plek van de Bakemaflat een markante ‘dorpsvilla’ wordt het Dorpsplein een sfeervolle, centrale plek in het centrum. De gemeente nodigt vijf inwoners uit om aan te schuiven bij het Q-team. Dit ‘Q-team Plus’ beslist op 17 mei welke van de drie of vier ontwerpen het mooiste past in Bergen.

Meebeslissen

 Bent u inwoner van de kern Bergen en wilt u meebeslissen over het uiteindelijke ontwerp? Lees dan verder op de website van Mooi Bergen.

11-04-2017 11:37
Scheidingslijn
Voorontwerp bestemmingsplan De 7 dorp...

Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor  ‘De 7 dorpelingen’ in het centrum van Bergen ligt vanaf 6 april 2017 voor 4 weken ter inzage. Geïnteresseerden kunnen het voorontwerp voor de nieuwbouw op de Harmonielocatie inzien op het gemeentehuis en digitaal op de website van Mooi Bergen en op de website van ruimtelijke plannen .

Proces en planning bestemmingsplan

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. De inspraakreacties die worden ingediend op het voorontwerp kunnen worden meegenomen in het zogenaamde daaropvolgende ontwerp bestemmingsplan. Dat is de versie van het plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat. Naar verwachting wordt het ontwerpplan in juni 2017 ter inzage gelegd en besluit de gemeenteraad op 5 oktober 2017 definitief over het bestemmingsplan.
 

10-04-2017 13:19
Scheidingslijn
Martijn Schroor nieuwe secretaris gem...

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 28 maart 2017 het besluit genomen Martijn Schroor per 1 juli 2017 aan te stellen als de nieuwe gemeentesecretaris. De in Camperduin geboren Schroor wordt daarmee de opvolger van ad interim secretaris Marc Pothast.

De 43-jarige Schroor komt uit de eigen organisatie. Voor de gemeente Bergen was hij onder andere werkzaam als afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte en afdelingshoofd Ontwikkeling en Beheer. De afgelopen periode was hij tevens loco-secretaris.

Huidige functie

Zijn huidige functie binnen De BUCH - de organisatie die de dienstverlening voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo verzorgt – is die van programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling. In zijn nieuwe rol treedt Schroor tevens toe tot de directie van deze organisatie.

30-03-2017 14:02
Scheidingslijn
Bergen verbetert digitale dienstverle...

Gemeente Bergen heeft in 2016 niet stilgezeten met het doorontwikkelen van de digitale dienstverlening. De website is gebruiksvriendelijker gemaakt, er kunnen meer zaken online geregeld worden en inwoners kunnen vragen stellen via WhatsApp en Social Media, Dat is voor veel mensen veel handiger dan een telefoontje of langskomen. En het mooie is: het kan 24 uur per dag!

Website en WhatsApp

De website van gemeente Bergen is aangepast en verbeterd aan de hand van de feedback van gebruikers. De openingstijden zijn nu bijvoorbeeld direct te zien op de homepage en de toptaken, dit is de belangrijkste taak waarvoor een bezoeker naar de website komt, op de homepage zijn uitgebreid. Vanaf juli 2016 voldoet de website van gemeente Bergen ook aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Daarnaast is de gemeente in september 2016 begonnen met het inzetten van WhatsApp. Wie een vraag heeft aan de gemeente kan een app sturen.

Cijfers dienstverlening

Mede door de optimalisering van de digitale dienstverlening is in 2016 het aantal telefoontjes op het algemene telefoonnummer verminderd met ruim tien procent ten opzichte van 2015. Het aantal baliebezoeken is in 2016 gestegen met zo’n vijf procent, maar liefst 19 procent van deze bezoekers kwam met een online-gemaakte afspraak, tegen tien procent in 2015. De website werd in 2016 bijna 650.000 maal bezocht.  Het totaal online aangevraagde producten/diensten is met een kleine vijftig procent gestegen in 2016 ten opzichte van 2015. De top 3 meest online geregeld:

 1. Afspraak maken (49%)
 2. Melding openbare ruimte (25%)
 3. Verhuizing (9%)

Cijfers social media

Op de gangbare social mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram weten inwoners de gemeente ook goed te vinden! Het aantal volgers per account op 31 december 2016:

 • Facebook: 5.134
 • Twitter: 1.660
 • Instagram: 403

Online regelen

Wilt u een zaak regelen? Bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven of een afspraak maken.
Dat kunt u gemakkelijk online regelen via ons digitaal loket op de website. En heeft u een vraag? Dan kunt u hiervoor ook terecht via WhatsApp of social media. Kijk voor het WhatsAppnummer en social mediakanalen ook op onze website.

30-03-2017 13:10
Scheidingslijn
Historische graven blijven bestaan

De gemeente Bergen heeft nieuw beleid opgesteld voor de gemeentelijke begraafplaatsen.  Uitbreiding van de huidige begraafplaatsen is niet nodig; voor de komende tien jaar is er voldoende capaciteit. In het beleid is verder opgenomen dat historische graven tijd- en beeldbepalend zijn en daarmee behoudenswaardig.

Ter versterking van het karakteristieke beeld blijven de historische grafmonumenten op de begraafplaats van Egmond aan Zee daarom staan. Ook wordt tegemoet gekomen aan de wens om grafrechten te verlengen met vijf jaar in plaats van tien jaar. Op 1 juni 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het Beleidsplan Begraafplaatsen.

Voldoende capaciteit

 Een capaciteitsberekening heeft uitgewezen dat er op alle drie de begraafplaatsen de komende tien jaar voldoende capaciteit is. Dit geldt zowel voor kistgraven, als voor urnengraven. Wanneer nabestaanden afstand doen van een graf, kan het graf na de wettelijke grafrustperiode van tien jaar worden geruimd en opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor blijft er voldoende ruimte en kan uitbreiding van begraafplaatsen achterwege blijven.

Historisch besef

Er is tegenwoordig meer aandacht voor de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit geldt onder andere voor de historische waarden van begraafplaatsen. Stichting Historisch Egmond heeft, in samenwerking met de Stichting voor Funerair Erfgoed Terebinth, een inventarisatie uitgevoerd op de begraafplaats van Egmond. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er veel bijzondere grafmonumenten aanwezig zijn. Ruim honderd historische grafmonumenten komen in aanmerking om te behouden. Het gaat om opgaande smalle grafstenen, die met name geplaatst zijn in de grafvelden op het zuidelijk deel van de begraafplaats. Op dit deel van de begraafplaats blijven de historische graven in stand. Instandhouding van historische graven levert geen problemen op voor de capaciteit van de begraafplaats. Er blijven voldoende graven beschikbaar. Na Egmond worden ook de begraafplaatsen van Bergen en Schoorl onderzocht op de aanwezigheid van historische graven.

Gestegen grondwaterpeil: maximaal twee lagen

Het grondwaterpeil van de begraafplaats in Egmond is de afgelopen vijftien jaar gestegen. De onttrekking van water aan de duinen is beperkter, wat tot stijging van het grondwater heeft geleid. Daarom wordt voortaan maximaal in twee lagen diep begraven, in plaats van drie.

30-03-2017 13:07
Scheidingslijn
Planologische procedure voetbalfusie ...

De gemeente wil de fusie van de drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef mogelijk maken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Binnenkort start de planologische procedure. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 16 maart 2017 vier weken ter inzage.

Uitgangspunt is een sportpark te ontwikkelen dat landschappelijk goed is ingepast en aansluit op het naastgelegen duingebied. Het bestaat uit een versterkt natuurgrasveld met wedstrijdverlichting, twee kunstgrasvelden met verlichting, twee natuurgrasvelden, een clubgebouw met tribune en 142 parkeerplaatsen. De hoofdentree voor auto’s is vanaf het kruispunt bij het benzinestation. Fietsers kunnen op drie manieren het complex bereiken.

Lees meer over dit bestemmingsplan

15-03-2017 09:18
Scheidingslijn
Wijzigingen strandnota 2008

De strandnota van gemeente Bergen komt uit 2008. In deze nota wordt het strand van onze gemeente beschreven en welke regels er op het strand gelden. In de afgelopen jaren zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd. Wij zetten de wijzigingen voor u op een rijtje.

De strandnota van gemeente Bergen 2008 kunt u hier bekijken..

Evaluatie strandnota in 2013

Allereerst is de nota in 2013 geëvalueerd. De raad heeft toen het volgende besloten:

 • Onder voorwaarden innovatieve ontwikkelingen toestaan
 • Op locaties waar activiteitenstranden alleen bereikbaar zijn via een zonnestrand zijn de aanduidingen van de zonering aangepast zodat de toegankelijkheid van de activiteitenstranden mogelijk is
 • De zone voor naaktrecreatie is formeel aangegeven
 • Bij locatiegebonden evenementen wordt primair uitgegaan van de bezoekersaantrekkende werking van een evenement en secundair van het functieprofiel van het strand
 • Het recreatief gebruik van vaste vistuigen is niet toegestaan
 • Met betrekking tot gemotoriseerd vervoer op het strand zijn toevoegingen opgenomen op wat in de strandnota 2008 geldt
 • Sportkampen
 • De vastgestelde kaders voor maximale bebouwing worden blijvend gehanteerd
 • Voor paviljoens worden strandgerelateerde nevenactiviteiten, waaronder detailhandel, te behoeve van de hoofdactiviteit, toegestaan
 • Bebouwing op het nieuw te realiseren strand bij de Hondsbossche Zeewering wordt toegestaan. De kaders hiervoor worden opgenomen in de structuurvisie voor Camperduin
 • Jaarrondexploitaties zijn gedurende de winterperiode minimaal 4 dagen per week geopend gedurende 7 uur (in ieder geval tussen 10:00 – 17:00 uur) en dit betreft in ieder geval het weekend

Ook besloot de raad verder in overleg te gaan met het college over de volgende onderwerpen:

 • Overige commerciële bebouwing
 • Terras strand
 • Uitstallen van strandattributen
 • Overnachten op het strand

Het raadsbesluit van 2013 met de wijzigingen kunt u hier bekijken.

Evaluatie strandnota maart 2015

De vier onderwerpen die de raad nog verder uitgezocht wilde hebben, zijn in november 2014 opnieuw aan hen voorgelegd. Na een periode van inzage heeft de gemeenteraad op 5 maart 2015 besloten wijzigingen aan te brengen op drie van deze punten:

 • Terras strand
 • Uitstallen van strandattributen
 • Overige commerciële bebouwing

Het onderwerp overnachten op het strand is meegenomen in de Lokale economische visie gemeente Bergen waarover de raad in het eerste kwartaal van 2017 besluit.

Uitgangspunten bij deze evaluatie zijn:

 • de eigen verantwoordelijkheid van alle partijen op het strand, in plaats van een netwerk van regels
 • het strand is voor iedereen
 • veiligheid voor iedereen op het strand en de hulpdiensten

De raad heeft het volgende besloten:

Strandterrassen

Per paviljoen is één onbebouwd terras toegestaan, grenzend aan het
strandpaviljoen, met een diepte van ten hoogste 5 meter en een breedte die niet breder is dan de breedte van het strandpaviljoen, waarbij dit terras is georiënteerd op de zee. Hiervoor is een terrasvergunning verplicht. De definitie van een onbebouwd terras komt neer op het neerzetten van de stoelen en tafels in het zand: geen zijwanden, overkapping of verharde ondergrond is toegestaan.

Hierbij geldt:

 • waar het terras ‘georiënteerd op zee’ niet mogelijk is in verband met de breedte van het strand, worden specifieke afspraken gemaakt
 • het serveren van drank- of etenswaren op het strand buiten deze terrassen is niet toegestaan
 • een strook van tenminste vijftien meter die wordt vrijgehouden van bebouwing en obstakels in verband met de veiligheidszone voor hulpdiensten

Strandattributen

De raad besluit het uitstallen van de attributen over te laten aan de verantwoordelijkheid van de ondernemers op het strand. Hierbij gelden de uitgangspunten dat het strand voor iedereen is en dat er vanaf de vloedlijn 15 meter moet worden vrijgelaten voor de hulpdiensten.
Indien zich incidenten voordoen gaat de gemeente met de betrokken partijen in gesprek.

Overige commerciële bebouwing

Bedrijfsevenementen en zomerkampen (dagrecreatie zonder overnachten op het strand) worden aangemerkt als overige commerciële bebouwing, zodat het mogelijk is een bedrijfsbebouwing van maximaal 34 m² toe te staan voor het opslaan van spullen. Voor deze oppervlaktemaat kan geen horecavergunning worden aangevraagd. De raad heeft besloten dit soort opslag toe te staan bij voorkeur wanneer het aan een paviljoen is gekoppeld en men voor de opslagruimte een omgevingsvergunning heeft.

Het raadsbesluit van 5 maart 2015 met het bijbehorende stuk ‘Strand voor iedereen’ kunt u hier bekijken

Meer informatie

Hebt u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met:

 • Willem Taal of Theo Kraan
 • Telefoon: (072) 888 00 00.
28-02-2017 12:05
site_backtotop.png