BUCH-gemeenten lanceren pakket noodmaatregelen

De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) komen met een gezamenlijk aanvullend pakket aan maatregelen om inwoners, ondernemers en andere partijen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Uitgangspunten van het pakket zijn hulp voor iedereen die dat nodig heeft, snel oppakken van de aanvragen die binnenkomen en oog voor de nood van de mensen die een aanvraag indienen. De 4 colleges van De BUCH hebben 31 maart besloten om het pakket ter beschikking te stellen. Mensen kunnen er meteen een beroep op doen.

Individuele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering als zij met hun bedrijf te weinig inkomsten genereren. De maatregel van De BUCH is een doorvertaling van de landelijke maatregel. 

Onzekere tijden

De 4 colleges kunnen zich levendig voorstellen dat veel inwoners en ondernemers het water aan de lippen staat. Daarom willen ze als BUCH-gemeenten snel iets voor hen doen. Met het pakket dat ze hebben samengesteld, proberen ze zo veel mogelijk ondernemers te steunen in deze onzekere tijden.

Voorbeelden van maatregelen zijn onder meer uitstel van de inning van (water)toeristenbelasting en precariobelasting. Voor beide belastingen geldt dat de aanslagen pas in juli worden verstuurd. Mensen met een recreantenparkeervergunning kunnen die op hun verzoek inleveren. De kosten worden dan terugbetaald. Bovendien kunnen mensen die in betalingsproblemen komen, afspraken op maat maken over het betalen van OZB, rioolbelasting en/of afvalstoffenheffing. Zowel particulieren als ondernemers kunnen maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld uitstel van betalen. Is dat het geval, dan wordt daar geen rente over geheven. Aanmaningen en dwangbevelen worden niet verstuurd tot juli. Ook voor het betalen van huur of pacht kunnen mensen een betalingsregeling treffen. Ondernemers of particulieren die bouwleges moeten betalen, kunnen daar op verzoek uitstel voor krijgen. 

Geld terug

Ondernemers in de evenementenbranche en ook bewoners die leges hebben betaald voor een evenement dat door corona is afgelast, kunnen dit bedrag terugkrijgen. Partijen die subsidie voor een evenement hebben aangevraagd mogen de kosten van de voorbereiding houden als het evenement niet is doorgegaan. Voor mensen op de markt geldt dat zij tot juli geen marktgeld hoeven te betalen als zij daar een verzoek voor indienen. 

In de categorie ‘andere maatregelen’ staan zaken als het continueren van lopende bouwwerkzaamheden en het vervroegen van onderhoudswerkzaamheden die de gemeenten laat uitvoeren. Ook laat de gemeente onderzoek doen naar de subsidies en de lokale media. Het gaat daarbij om het terugbetalen van voorbereidingskosten van zaken waarvoor subsidie is verstrekt, maar die niet door zijn gegaan. Bij de lokale media gaat het om een onderzoek naar mogelijkheden ter ondersteuning.

Ten slotte gaan de lopende aanbestedingsprocessen van de gemeenten door, zodat er geen stilstand komt in werkzaamheden in de nabije toekomst. Tot slot buigt het college zich over nadere maatregelen om minima te ondersteunen, zoals het tijdelijk stopzetten van de inning van de eigen bijdrage VVE en om bijzondere bijstand open te stellen voor digitale leermiddelen ten bate van schoolgaande kinderen.

Alleen samen

De 4 colleges zijn van mening dat ze een samenhangend pakket aan maatregelen hebben vormgegeven. "We kunnen de gevolgen van het uitbreken van de coronacrisis niet voorkomen, maar wel enigszins verlichten. Dat is het doel van deze maatregelen. Om uit de coronacrisis te komen, moeten we samen optrekken. Alleen samen krijgen we corona onder controle."

Naar overzicht