Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast

Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol 2019-2022 verlengen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heiloo en Velsen de samenwerking om aandacht te vragen voor de hinder van vliegverkeer. Via de Bestuurlijke Agenda zetten de gemeenten hun handtekening onder een aantal prioriteiten gericht op geluidhinder, nachtvluchten en gezondheid. 

Inwoners ervaren overdag en ’s nachts hinder van het vliegverkeer. Dat is direct het gevolg van het intensieve gebruik van de Polderbaan. Onze regio ligt direct onder de aan- en uitvliegroute van deze vliegbaan. In sommige gevallen leidt dit ’s nachts tot (ernstige) slaapverstoring. Door samen te werken en de invloed te bundelen willen de negen gemeenten nadrukkelijk in gesprek blijven over hoe de groei van Schiphol in goede banen kan worden geleid. Want Schiphol is ook een mainport en dient daarmee ook de economie en de werkgelegenheid. Via de Bestuurlijke Agenda leggen de bestuurders de focus op het goed tegen elkaar afwegen van de verschillende belangen. Maar groei heeft ook direct impact doordat deze regio onder de aanvliegroute ligt van de Polderbaan.

De prioriteiten voor aankomende jaren

Met de nieuwe Agenda legt de regio nadruk op aandacht voor vlieghinder en hinderbeleving en vermindering van nachtvluchten. De regio zet in op onderzoek naar de lange termijneffecten van luchtvaart op Schiphol op de gezondheid en een vervolgonderzoek naar oorzaken van slaapverstoring door vliegverkeer (geluidsniveau, frequentie, tijdstip). Verder pleit de regio voor onderzoek naar de mogelijkheden voor een uitbreiding van het wettelijk beschermde gebied, omdat ook buiten het wettelijke beschermingsgebied in Castricum, Heiloo, Alkmaar en Bergen veel hinder wordt ondervonden. Ook wil de regio dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van het vastzetten van de maximale 48 Lden geluidscontour. Zo ontstaat duidelijkheid voor bewoners over de verwachte (toekomstige) hinder. 

Onderzoek naar gedeeltelijke nachtsluiting

Net als in de vorige Bestuurlijke Agenda krijgt de hinder van nachtvluchten wederom alle aandacht. De regio Alkmaar-IJmond-Haarlem zet in op het beperken van het aantal nachtvluchten, met het oog op de beperking van de slaapverstoring en de effecten daarvan op de gezondheid. Waarbij inzichtelijk moet worden gemaakt in hoeverre het verplaatsen van het nachtelijk verkeer naar elders of naar overdag mogelijk is. Maar stellen daarnaast dat nu gestart wordt met een onderzoek naar een gedeeltelijke nachtsluiting. 

Succesvolle samenwerking

De samenwerking via een Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer is succesvol. De prioriteit voor het verminderen van slaapverstoring door nachtvluchten leidde ertoe dat het onderwerp nu ook bij de minister en de Tweede Kamer de aandacht krijgt. Er wordt nu zelfs gesproken over een gedeeltelijke nachtsluiting. Een positieve ontwikkeling voor de regio. Met de nieuwe Bestuurlijke Agenda 2019-2022 bouwt de regio voort op deze successen, maar zoekt zij ook de aansluiting met de standpunten van de Bestuurlijke Regie Schiphol. Die standpunten zijn opgeschoven in de richting van meer hinderbeperking en het nakomen door Schiphol van de gemaakte afspraken.

Naar overzicht