Dorp en duin

Het plan Dorp en Duin ging uit van woningbouw aan de randen van Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. De gemeenteraad wees dit plan op 7 juli 2022 af.

Reden om het plan af te wijzen, is dat de raad vindt dat het plan onvoldoende was afgestemd met de provincie. Het college kreeg opdracht om een nieuw plan te maken in overleg met de provincie.

Samenwerking provincie en gemeente

De gedeputeerde en de wethouders spraken in de zomer van 2022 met elkaar. De uitkomst van dit gesprek is dat zowel de gemeente als de provincie willen samenwerken om te komen tot de benodigde woningbouw in onder andere de Egmonden. Dit is vastgelegd in een intentieovereenkomst die op 28 september 2022 ondertekend is. Hierin is ook vastgelegd dat we als gemeente samen met de provincie aan de slag gaan met de vraag hoe de leefbaarheid en vitaliteit in de Egmonden en Groet kan verbeteren. In 2023 gaan we aan de slag met een plan van aanpak. Hierin nemen we een onderzoek naar te ontwikkelen woningbouwlocaties op.

Werkbezoek

De gedeputeerde bracht op 8 februari 2023 een werkbezoek aan onze gemeente. Dit was bij het tekenen van de overeenkomst afgesproken. Vertegenwoordigers van Egmond-Binnen en Groet waren bij dit bezoek aanwezig. Tijdens het bezoek sprak gedeputeerde Cees Loggen zijn begrip voor de frustraties van deze inwoners uit. Samen met de gemeente wil hij snel aan de slag met het plan van aanpak. Hierbij willen de provincie en de gemeente sterk met elkaar samenwerken.

Zoeken naar geschikte locaties

Veel inwoners willen dat er woningen gebouwd worden, zo bleek uit een enquête die vorig jaar is gehouden onder inwoners. Maar ook willen ze het groen in hun gemeente behouden. Daarom zoeken we nu samen met de provincie naar geschikte woningbouwlocaties die aan die wens tegemoet komen. Vanuit het provinciale beleid Sterke Kernen Sterke regio’s, gaan we samen het proces aan.

Plan van aanpak

Voorjaar 2023 werken we aan het plan van aanpak. Daarin werken we de stappen uit waarmee en hoe de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen Egmond-Binnen en Groet kunnen verbeteren.

  • Eind maart: vaststellen in de raad.
  • April: stappen uit vastgestelde plan van aanpak uitvoeren.