Eeuwigelaan Bergen fietspad

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust en de Egmonden. Het fietspad is in de zomerperiode te druk en te smal om al het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Ook de rijweg is smal. De bomen staan er vlak langs.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met een nieuwe inrichting van de laan. Ingrepen zorgen ervoor dat de Eeuwigelaan (verkeers)veilig en toekomstbestendig wordt. Uitgangspunt is dat het karakter van de Eeuwigelaan behouden blijft.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is er een eenrichtingsfietspad aan beide zijden van de laan. Er komen vier gemarkeerde oversteken, zodat fietsers veilig kunnen oversteken. Namelijk bij:

  • Buerweg,
  • Slotrampweg,
  • Mosselbuurt en
  • scholierenpaadje.

Voor de aanleg van het fietspad aan de zuidzijde moeten een aantal bomen wijken (het exacte aantal hangt af van de wortelgroei onder het pad). Ter compensatie worden er meer dan 50 bomen teruggeplaatst in de bermen.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, komen er een aantal passeerstroken langs de rijbaan.

Het beeld van de laan wordt versterkt door ter hoogte van het Oude Hof het rondeel weer beter zichtbaar te maken. Het rondeel krijgt een belangrijker rol in de lanenstructuur. Het rondeel ligt op de kruising van de Eeuwigelaan en Sparrenlaan. Het is een onderdeel van de nieuwe ontsluiting van het Oude Hof. Deze lanen worden van oudsher omzoomd door aarden wallen. Op de kruising vormen de aarden wallen een rozetvormige ruimte, die tegenwoordig door begroeiing is overwoekerd.

Naar het overzicht