Toelichting op het ontwerp

Toelichting op het voorlopig ontwerp Jan Oldenburglaan te Bergen.

Werkzaamheden riolering en verwerking regenwater

 • Het gemengde riool in de Jan Oldenburglaan wordt gehandhaafd. Een aantal huisaansluitingen zijn beschadigd en worden gerepareerd. 
 • Het riool in het Binnenhof moet worden vervangen.
 • Het regenwater dat op straat valt wordt opgevangen in de bodem door speciaal vilt dat tussen de straatstenen wordt gelegd. Bij sommige inritten wordt een kolk aangelegd om bij een extreme regenbui het overtollige water af te voeren.

Verkeer en parkeren

 • Kruispunt Jan Oldenburglaan - Russenweg wordt aangepast:
  • Er komt een verhoogd plateau dat het verkeer meer afremt. Het plateau vergroot de aandacht en benadrukt de gelijkwaardigheid van de kruising (rechts heeft voorrang).
  • De bochtstralen worden verruimd. Er ontstaat meer ruimte voor verkeer om elkaar te passeren. Hierdoor wordt het voor afslaand verkeer prettiger en veiliger om het kruispunt te passeren.
 • Rijbaan tussen de Russenweg en het Binnenhof wordt vanwege de verplichte rijrichting (in één richting) versmald tot 4 meter. Door de vernauwing wordt het voor automobilisten minder aantrekkelijk om hard te rijden of om tegen de richting in te rijden. Fietsers kunnen nog wel in twee richtingen fietsen zonder in de verdrukking te komen.
 • Op plekken waar nu veelal geparkeerd wordt in de berm komen parkeervakken.
 • Kruispunt Jan Oldenburglaan – Binnenhof wordt aangepast:
  • Er komt een verhoogd plateau dat het verkeer meer afremt. Het plateau vergroot de aandacht en benadrukt de gelijkwaardigheid van de kruising (rechts heeft voorrang).
  • De bochtstralen worden verruimd. Er ontstaat meer ruimte voor verkeer om elkaar te passeren. Hierdoor wordt het voor afslaand verkeer prettiger en veiliger om het kruispunt te passeren.
 • Rijbaan naar het Binnenhof wordt verbreed tot 4,25 meter. Hierdoor wordt het voor automobilisten makkelijker om elkaar te passeren. Dit komt de doorstroming ten goede en zal onveilige situaties door vastlopend verkeer rondom het kruispunt voorkomen.
 • Rijbaan en het trottoir tussen het Binnenhof en de Prins Hendriklaan/Plein wordt gehandhaafd. De stenen worden wel vervangen door nieuwe.

Groen

 • Er worden geen bomen gekapt met de werkzaamheden.
 • Het groen wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.
 • De bermen worden voorzien van een verhoogde trottoirband om te voorkomen dat het wordt stukgereden.

Inrichting

 • De gebakken klinkers uit de rijweg worden hergebruikt voor de inritten.
 • De rijweg wordt voorzien van nieuwe gebakken stenen.
 • In de plateau’s worden gele gebakken klinkers aangebracht.
 • In de parkeervakken komen nieuwe roodbruine gebakken klinkers, waar nodig voorzien van een witte onderbroken streep.
 • De langsparkeerstrook tegenover huisnummers 51S en 49 wordt voorzien van halfverharding. Dit is een harde vaste laag van kleine steentjes of schelpen.

Verlichting

 • De oude verlichting wordt vervangen door nieuwe ledverlichting.
 • De masten blijven staan op de huidige plek en zijn nog niet aan vervanging toe.

Afval

 • Op de huidige verzamelplaatsen van de rolcontainers wordt nieuwe bestrating aangelegd. Hiermee willen we voorkomen dat de containers op straat komen te staan.

Duurzaamheid

 • Bij de uitwerking van het ontwerp is zoveel mogelijk gekozen voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en het klimaat.
  • Regenwater dat op straat valt wordt niet lange afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
  • De oude gebakken klinkers uit de straat worden hergebruikt.
  • Onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht van gebroken puin dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen. De fundering vermindert de kans op verzakkingen en spoorvorming.
  • Led-lampen leveren een besparing op het elektriciteitsverbruik.