Jan Oldenburglaan herinrichting

De bestrating en riolering van de Jan Oldenburglaan is aan vervanging toe. Voor de gemeente een goed moment om de straat opnieuw in te richten volgens de huidige richtlijnen en dat in samenspraak met omwonenden. 

Voorafgaand aan de planvorming konden bewoners van de straat hun wensen doorgeven voor het nieuwe ontwerp (pdf, 640 KB). Er is geprobeerd met zo veel mogelijk wensen rekening te houden in het nieuwe ontwerp. In de nieuwe situatie willen we ook de regenwaterafvoer aan de voorzijde koppelen aan de infiltratieriolering. Hierdoor wordt meer regenwater opgenomen in het eigen gebied waarmee we een duurzamer eindresultaat realiseren.

Nieuw ontwerp

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de straat. Dit ontwerp lag ter inzage van 21 december tot 18 januari 2021.

De reacties op het ontwerp verwerken we in het definitieve ontwerp. 

Grondgebruik

Voor de gemeente is het belangrijk dat de erfgrens en de gemeentegrond zichtbaar en bereikbaar zijn. Dit is nodig voor dagelijks beheer en onderhoud. Maar ook voor nutsbedrijven, die kabels en leidingen langs de erfgrens hebben liggen.

Sommige tuinen en inritten zijn aangelegd tot over de erfgrens. Omdat dit weggedeelte toegankelijk moet zijn voor onderhoud en bij calamiteiten, krijgen alle inritten op gemeentegrond dezelfde straatsteen. Het aanwezige groen blijft voorlopig bestaan. Bij werkzaamheden in de toekomst, moet het groen worden verplant naar de erfgrens. Om zo min mogelijk overlast te bezorgen, stemmen we de werkzaamheden aan de inrit van tevoren af met de bewoners.

Voortgang

De afgelopen periode zijn de nutsbedrijven bezig geweest met het aanbrengen van nieuwe leidingen. We hadden de bedoeling de werkzaamheden te starten in oktober 2023. Er is vertraging ontstaan doordat we met de voorziene uitvoering niet voldoen aan de stikstofdepositie als gevolg van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden.  Hierdoor zijn extra berekeningen nodig en een aangepaste uitvoering noodzakelijk. Oktober 2023 is hierdoor niet haalbaar.

Door de aanwezigheid van de monumentale bomen mogen er in de Jan Oldenburglaan tussen maart en september geen werkzaamheden worden uitgevoerd.  Hierdoor zijn de werkzaamheden verplaatst naar oktober 2024.