Omgevingsvisie

Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor de gemeente Bergen vastgesteld. Deze omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld van Bergen.

Direct naar de Omgevingsvisie

Wat staat er in de omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staat beschreven hoe Bergen er in de toekomst op hoofdlijnen uit zou moeten zien. Welke ontwikkelingen zien we en hoe zorgen we naar de toekomst toe voor een gemeente waarin het fijn is te wonen, te werken en te recreëren? Denk aan het bouwen van nieuwe woningen en het aanpakken van uitdagingen op het gebied van gezondheid, energie en klimaatverandering. De omgevingsvisie is mede tot stand gekomen door de ideeën en wensen van inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente.

In deze afbeelding hebben we visueel gemaakt waar de omgevingsvisie van de gemeente Bergen over gaat:

Wijzigingen

De omgevingsvisie die nu is vastgesteld, is op enkele punten aangepast ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter visie lag. Dit is gedaan op basis van ingediende zienswijzen, feitelijke ontwikkelingen en amendementen van de gemeenteraad. Alle wijzigingen en de bijbehorende toelichtingen zijn te vinden in het Omgevingsloket, onder 'overzicht bij documenten vaststellingsbesluit'.

Hoe kunt u de omgevingsvisie inzien?

De omgevingsvisie en het besluit tot vaststelling liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar. U kunt de visie ook online inzien in het Omgevingsloket.

Reageren

Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open. Een omgevingsvisie bindt alleen de gemeente Bergen en heeft geen juridische gevolgen.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben geparticipeerd bij het tot stand komen van de omgevingsvisie. Daarnaast zijn gedurende het proces reacties ingediend. Een overzicht van de reacties op de ontwerp-omgevingsvisie en de wijzigingen naar aanleiding daarvan zijn te lezen in de nota van zienswijzen, die bij de stukken is opgenomen.