Omgevingsvisie

De afgelopen twee jaar hebben inwoners en de gemeente samen gewerkt aan de Omgevingsvisie. Centraal stond de vraag: Hoe zien wij de toekomst van de gemeente Bergen?

Dit is vastgelegd in een ontwerp van de omgevingsvisie. De gemeenteraad behandelt de uitkomst van de enquête en de zienswijzen over de ontwerp omgevingsvisie. Het ontwerp van de omgevingsvisie heeft in juli 2021 ter inzage gelegen. 
De zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van Inspraak. De omgevingsvisie gemeente Bergen en bijbehorende stukken zijn ter vaststelling aangeleverd bij de gemeenteraad. 

Veel informatie opgehaald

We hebben u gevraagd mee te denken over een groot aantal onderwerpen. De respons was groot. Er zijn bijeenkomsten gehouden, er zijn enquêtes ingevuld en onder de jeugd is een flitspeiling uitgevoerd. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Duidelijk is geworden wat u belangrijk vindt om te behouden en wat punten van aandacht en ontwikkeling zijn. De documenten over de enquêtes, peilingen en bijeenkomsten staan op ik denk mee over Bergen.

De Omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen:

  • Welke keuzes we nu maken voor de toekomst.
  • Waarmee we rekening houden bij die keuzes.
  • Waar gaat onze aandacht vooral naar uit.
  • Welke acties we moeten nemen.

Dit beschrijven we zowel voor de gehele gemeente als voor de verschillende dorpen. Het ontwerp gaat in op veel zaken, zoals wonen, verkeer, natuur, landschap, toerisme, ontmoeten. Dit is in samenhang bekeken, want een keuze voor het een kan gevolgen hebben voor het ander. Ook dit hebben we in beeld gebracht.