Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein behandelt onderwerpen uit het sociaal domein, zoals zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen. Het is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Bergen N-H. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders.

De Adviesraad praat onder andere over:

 • De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
 • De Jeugdwet,
 • De Participatiewet,
 • De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • De Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen.

De Adviesraad adviseert over wat er in de samenleving speelt. Zij vraagt inwoners en (in)formele zorg- en welzijnsorganisaties om advies vanuit de praktijk. Deze informatie helpt de Adviesraad om de gemeente te adviseren bij de in- en uitvoering van de diverse wetten en regelingen in het sociaal domein. 

Vergaderingen 2021

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert tien keer per jaar elke tweede woensdagavond van de maand. Normaal gesproken vinden de openbare vergaderingen beurtelings plaats in Bergen, Egmond en Schoorl, maar zolang het in 2021 nog nodig is, vergadert de ASD alleen digitaal. De vergaderingen beginnen om 19:45 uur. 

Wilt u de vergadering via Microsoft Teams bijwonen, stuur dan minimaal een week van tevoren een e-mail naar de voorzitter: asdbergennh.vz@outlook.com. U krijgt dan een uitnodiging via e-mail.

De vergaderdata in 2021 (onder voorbehoud)

 • 9 juni
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december
   

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Bergen, kijk dan op onze website ASD Bergen NH voor uitgebrachte adviezen, jaarverslagen, recente notulen van de ASD-vergaderingen en nuttige links.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met de ASD Bergen NH via email: asdbergennh@outlook.com.