Adviesraad Sociaal Domein

Inleiding

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Bergen NH adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het beleid inzake het zogenaamde sociaal domein.

Onder de term sociaal domein verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond participatie, werk, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. In feite alle diensten die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening.

Daarnaast signaleert de ASD Bergen NH ontwikkelingen over allerlei zaken die van belang zijn voor kwetsbare doelgroepen, maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers  en inwoners van de gemeente die indirect te maken hebben met bovengenoemde wettelijke regelgevingen.

Vergaderingen en stukken

De vergaderingen van de ASD Bergen NH worden aangekondigd in de gemeentekrant en vinden tien keer per jaar plaats op elke tweede woensdagavond van de maand; aanvang 19:45 uur. De vergaderingen vinden beurtelings plaats in Bergen, Egmond en Schoorl.

De vergaderingen van de ASD zijn openbaar en u bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Maar nu, in tijden van corona, alleen op afspraak. U kunt uw verzoek om de maandelijkse vergadering van de ASD bij te wonen (graag minimal twee weken van tevoren) sturen naar asdbergennh.vz@outlook.com.

Notulen en jaarverslag

Wilt u de notulen of het jaarverslag van de ASD Bergen NH ontvangen, of hebt u vragen? Dan kunt u uw verzoek om informatie mailen naar asdbergennh.vz@outlook.com