Tegemoetkoming medisch afval

Als u hogere kosten hebt door een medische aandoening of chronische ziekte, kunt u een tegemoetkoming medisch afval aanvragen. Bijvoorbeeld door veel incontinentie-, stoma- of dialysemateriaal. Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk. De tegemoetkoming geldt niet voor babyluiers. 

De jaarlijkse aanvraag kunt u indienen t/m 1 oktober van dat jaar. Vanwege privacywetgeving moet u ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Wij wissen jaarlijks alle gegevens. Een bezoek van de afvalcoach kan onderdeel zijn van uw aanvraagprocedure.

Tegemoetkoming en aanvulling

De tegemoetkoming is € 60,00 per jaar.

In aanvulling op de tegemoetkoming hebt u daarnaast ook als extra mogelijkheid:

 • een afvalpas aanvragen waarmee u afval in de ondergrondse containers voor restafval kunt gooien tegen het tarief voor een inworp. U ontvangt de pas naast de op uw adres aanwezige rolcontainer;

óf

 • een extra 240L rolcontainer voor restafval aanvragen. De rolcontainer wordt kosteloos verstrekt. Voor het ledigen geldt het variabele tarief voor de 240L rolcontainer.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

U komt in aanmerking voor de vergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • U bent ingeschreven in de gemeente Bergen.

Verhuizing of overlijden

De tegemoetkoming voor medisch afval verhuist mee als u verhuist binnen Uitgeest, Castricum of Heiloo. De verhuizing moet u tijdig en apart doorgegeven via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl.

Als u verhuist naar een ander gemeente of naar een verzorgingstehuis, dan geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot aan het moment van verhuizen. De tegemoetkoming vervalt daarna. 

Bij overlijden geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot het moment van overlijden. Geef overlijden apart door via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl. De tegemoetkoming wordt daarna stopgezet.

Regeling niet bedoeld voor babyluiers

De regeling is uitgesloten voor gezinnen met jonge kinderen in de luiers. Om kosten te besparen kunnen deze gezinnen gebruik maken van de gratis ondergrondse luiercontainers. Deze staan verspreid over het dorp.

Als sprake is van een chronische ziekte of medische aandoening van een kindje, kunt u wel aanspraak maken op de regeling. 

Vragen over medisch afval

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen via:

maatwerkafval@debuch.nl

072 888 00 00

 • Naam product/dienst: aanvraag tegemoetkoming medisch afval.
 • Doel van de verwerking: beoordelen en uitvoeren van een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten wegens medisch afval. Deze kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming of een rolcontainer voor medisch afval bij particulieren.
 • Rol van de gemeente: college van burgemeester en wethouders is verwerkingsverantwoordelijke.
 • Grondslag van de verwerking: wettelijke verplichting Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Bergen 2023. Het initiatief van de verwerking ligt bij de inwoner: de inwoner besluit of hij/zij al dan niet een tegemoetkoming aanvraagt en in dat kader persoonsgegevens verstrekt.
 • Categorieën betrokkenen: aanvragers
 • Categorieën gegevens:
  • naam,
  • adres,
  • postcode,
  • woonplaats,
  • bankrekeningnummer,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • handtekening aanvrager.
 • Steekproefsgewijze controle op rechtmatigheid aanvraag: bij controle inzage in bewijsmiddelen (medische gegevens). 
 • Bewaartermijn: 1 jaar; vernietiging na accountantscontrole.
 • Ontvangers buiten de gemeente: geen.
 • Herkomst van de gegevens: verstrekt door de aanvrager.
 • Doorzending van de gegevens naar landen buiten de EER: nee.