Verwerking persoonsgegevens voor afvalinzameling

De gemeente verwerkt persoonlijke gegevens voor alles wat gaat over huishoudelijke afvalstoffen en inzamelen daarvan.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Voor afvalinzameling:

 • adres (zonder persoonsnamen);
 • nummer rolcontainer of nummer afvalpas op adresniveau, uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
 • aantal ledigingen of stortingen (via chip in rolcontainers of via afvalpas) en
 • data en tijdstippen van containerledigingen of stortingen.

Voor de afvalstoffenheffing:

 • naam, adres en woonplaats;
 • rekeningnummer en betaalgegevens;
 • nummer rolcontainer of nummer afvalpas;
 • aantal ledigingen of stortingen en 
 • data en tijdstippen van containerledigingen of stortingen.

Door het Klant Contact Centrum (KCC):

 • naam, adres, woonplaats (alleen van melders), telefoonnummer, eventueel e-mail en de klacht/melding.

Doelen van verwerking

De gemeente registreert bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:\

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het gemeentelijk afvalbeleid.
 • Stimuleren van afvalscheiding, bijvoorbeeld door middel van het geven van individuele feedback op het aanbiedgedrag of individuele informatieverstrekking over de recycling van afval tot grondstof;
 • Voorkomen van afvaltoerisme.
 • Controleren of handhaven van de juiste afvalscheiding.
 • Controleren op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening, waaronder de controle van en handhaving op de juiste wijze van afvalscheiding.
 • Inzamelen van (gescheiden) huishoudelijke afvalstoffen, waaronder adres gebonden inzameling (zoals ophalen van grofvuil op afspraak.
 • Uitgeven van afvalpassen en rolcontainers met chip.
 • Beheren van afvalpassen en/of rolcontainers.
 • Beantwoorden van vragen, behandelen van meldingen en klachten over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Communiceren en het verstrekken van informatie over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu.
 • Berekenen, correcte opleggen en innen van de afvalstoffenheffing onder meer op basis van het aantal ledigingen van de rolcontainer of stortingen in een ondergrondse container per adres.
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens.
 • Monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen voor reflectie van het gemeentelijk afvalbeleid
 • Opstellen van rapportages en het maken van analyses over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
 • Verbeteren van de efficiency van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (zoals routeoptimalisatie).
 • Naleven van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Om uw huishoudelijk afval in te kunnen zamelen, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. Als u die niet verstrekt, kan de gemeente uw afval niet inzamelen. De gemeente treedt in dat geval handhavend op, omdat u uw huishoudelijke afvalstoffen aan de gemeente moet aanbieden (conform de afvalstoffenverordening).

Wettelijke grondslag voor verwerking

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Gemeente Bergen heeft een overeenkomst met Cocensus voor het innen van de afvalstoffenheffing. De gemeente verstrekt voor deze dienst persoonsgegevens aan Cocensus. Consensus verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de hiervoor genoemde doeleinden. Gemeente Bergen heeft met Cocensus wettelijke afspraken gemaakt over hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

Voor zowel de gemeente als Cocensus geldt dat persoonsgegevens onder voorwaarden kunnen worden verstrekt aan derde partijen die in opdracht betrokken zijn bij de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, het onderhoud van de ICT- en containermanagementsystemen en het bezorgen van een bestelling. Gemeente Bergen en Cocensus verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten

U hebt het recht om een verzoek tot inzage te doen. Na ontvangst van zo’n verzoek ontvangt u binnen 4 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Als daaruit blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens voor wat betreft de inzameling van huishoudelijk afval.

U hebt het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bewaartermijn

De gemeente neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. De gemeente heeft beleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Cookies

Informatie over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in gemeente Bergen staat op de pagina over afval. Deze website maakt gebruik van zogeheten analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de dienstverlening te verbeteren.

Meer informatie of verzoek indienen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen? Neemt u dan per e-mail contact op via: info@Bergen.nl of stuur een schriftelijk verzoek naar: gemeente Bergen, Postbus 1301, 1900 BH Bergen.

Aanpassen privacyverklaring

Gemeente Bergen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren we altijd op deze website. Gemeente Bergen raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: april 2023