Eeuwigelaan fietspad

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust en de Egmonden. Het fietspad is in de zomerperiode te druk en te smal om al het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Ook de rijweg is smal. De bomen staan er vlak langs.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met een nieuwe inrichting van de laan. Ingrepen zorgen ervoor dat de Eeuwigelaan veilig en toekomstbestendig wordt. Uitgangspunt is dat het karakter van de Eeuwigelaan behouden blijft.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is er een eenrichtingsfietspad aan beide zijden van de laan. Er komen vier gemarkeerde oversteken, zodat fietsers veilig kunnen oversteken. Namelijk bij:

  • Buerweg,
  • Slotrampweg,
  • Mosselbuurt en
  • scholierenpaadje.

Voor de aanleg van het fietspad aan de zuidzijde moeten een aantal bomen wijken (het exacte aantal hangt af van de wortelgroei onder het pad). Ter compensatie worden er meer dan 50 bomen teruggeplaatst in de bermen.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, komen er een aantal passeerstroken langs de rijbaan.

Het fietspad langs de Eeuwigelaan is smal. Ook de weg is smal. Er staan veel bomen vlak langs de weg en hangen er soms schuin overheen. Vooral in het deel van de Eeuwigelaan dat bekendstaat als de ‘Donkere hoek’ staan beuken die door aanrijdingen onherstelbaar zijn beschadigd. Vanaf de jaren negentig zijn daarom al bomen weggehaald of voorzien van reflectoren. Beuken die sterven of ziek worden, kunnen door afbrekende takken of stamhout leiden tot ongevallen.

Uit tellingen blijkt dat het fietspad in de zomerperiode te druk en te smal is om al het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Soms is het in zomerse weken zelfs zéér druk. Bovendien is de verwachting dat het alleen maar drukker wordt en de snelheidsverschillen toenemen. Dit komt door een toename van vrijetijdsbesteding en de opmars van de elektrische- en bijzondere fietsen.

Stand van zaken (augustus 2023)

Op het besluit uit 2021 van de gemeente om de veiligheid en de doorstroming van het fietsverkeer aan de Eeuwigelaan te verbeteren is bezwaar gemaakt door omwonenden. De Raad van State heeft bepaald dat de gemeente de plannen beter moest onderbouwen. 

Betere onderbouwing

Met expertise van een extern bureau is beter onderbouwd waarom het plan bijdraagt aan de veiligheid van fietsers en zijn belangen beter afgewogen. Het college heeft met deze nieuwe onderbouwing een beslissing op bezwaar genomen. De gemeente houdt vast aan het plan voor de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde. Hiermee voldoet de gemeente aan de in april door de Raad van State geëiste beter onderbouwing. In september besluit de rechter hierover.

Aangepaste planning

Als er geen nieuwe bezwaren op dit besluit komen, beginnen we najaar 2023 het traject van vergunning en aanbesteding. We verwachten in het derde kwartaal van 2024 te kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden. 

  • September 2023: nieuw besluit rechter over beter onderbouwde plan.
  • Najaar 2023: aanvraag omgevingsvergunning en uitwerking van plannen en tekeningen.
  • Begin 2024: natuur- en ecologisch onderzoek.
  • Voorjaar 2024: start aanbesteding.