Mobiliteitsplan 2024

We willen er voor zorgen dat het voor iedereen gemakkelijk, veilig en prettig is om zich te verplaatsen. Mobiliteit, hoe mensen en goederen zich bewegen van de ene plek naar de andere in onze gemeente, speelt hierbij een belangrijke rol. We willen graag uw hulp en ideeën om de verkeersveiligheid te verbeteren, omdat mobiliteit veel verschillende kanten heeft. Dit staat centraal in ons mobiliteitsplan.

Waar u woont, werkt en plezier maakt, heeft invloed op hoe u zich verplaatst. Er zijn ook veranderingen in de samenleving die invloed hebben, zoals steeds snellere fietsen, een groeiende oudere bevolking en meer mensen die de gemeente bezoeken voor recreatie. We nodigen iedereen uit om mee te denken over ons mobiliteitsplan.

In stappen meedenken over het Mobiliteitsplan

In maart 2023 hebben we de raad bijgepraat tijdens een raadsinformatieavond. We hebben gesproken over hoe we de punten willen aanpakken en wat de volgende stappen zijn. Deze bijeenkomst was open voor iedereen, en u kunt de video bekijken op de gemeenteraad website.

Mede op basis van alle informatie die we tijdens deze avond hebben verzameld, gaan we een definitief plan maken voor het mobiliteitsplan. Dit plan komt tot stand in 3 stappen. We proberen hierbij op verschillende manieren zoveel mogelijk inwoners, belanghebbenden en experts te betrekken, zodat iedereen kan meedenken.

Stap 1: onze huidige situatie 

(oktober 2023 - januari 2024)

 • Met een enquête haalden we informatie op over de huidige verkeerssituatie in onze dorpen. De enquête voor het Mobiliteitsplan 2024 is inmiddels afgesloten. We hebben we in 3 weken in totaal 687 ingevulde enquêtes ontvangen. Op de interactieve kaart zijn 1480 punten aangegeven, waarvan 187 positief en 1293 aandachtspunten. Hiermee kunnen we verder met onze analyse om de stand van zaken van verkeer en vervoer binnen onze gemeente op te maken. De punten op de interactieve kaart geven ons daarnaast ook input voor verbeteringen op bepaalde wegen of kruispunten wanneer we deze gaan herinrichten. Bedankt voor jullie reacties op de enquête en dank aan iedereen die mee heeft gedaan. We hebben de raad hierover geïnformeerd, met onder andere een presentatie (pdf, 3 MB)
 • We luisteren naar wat belangenverenigingen zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland te zeggen hebben. We doen dit door een groep mensen samen te brengen die hun advies delen, de 'klankbordgroep'. In deze groep zitten ook mensen van de verkeerspolitie, het openbaar vervoerbedrijf en verschillende groepen van bewoners en ondernemers. Daarnaast praten we binnen de gemeente met verschillende collega's om te begrijpen hoe verkeer en vervoer invloed hebben op hun werk.
 • Alles wat we te weten komen, gebruiken we om een plan te maken, een 'visie'. Deze visie laten we aan de gemeenteraad zien, en zij kunnen dan beslissen welke regels we moeten maken voor mobiliteit in de toekomst.

Stap 2: ons plan en beeld van de toekomst

(januari 2024 – juni 2024)

 • We beginnen met het verzamelen van informatie in de eerste stap. Met deze informatie maken we een beeld van de toekomst. We bespreken dit beeld intern binnen de gemeentelijke organisatie om een begin te maken met een plan voor wat we willen gaan doen.
 • Met dat toekomstbeeld en het begin van ons plan gaan we praten met verschillende collega's van afdeling verkeer, de eerdergenoemde klankbordgroep en ook met partners in de regio, zoals andere gemeenten en organisaties zoals PWN en Staatsbosbeheer. Als dat nodig is, kunnen we ook diepere gesprekken voeren met groepen in onze gemeente over specifieke onderwerpen.
 • Na het verwerken van alle feedback die we krijgen, willen we graag weer met u praten om te zien of u het eens bent met ons plan. Als dat nodig is, kunnen we nog wat aanpassingen doen op basis van uw ideeën.

Stap 3: opleveren mobiliteitsplan 

(juli 2024 – oktober 2024)

 • We laten het eerste idee voor het mobiliteitsplan zien aan de gemeenteraad en daarna kan iedereen het bekijken en erop reageren. Jij kunt ook je mening geven door een inspraak-reactie in te sturen.
 • We luisteren naar wat iedereen zegt en proberen het mobiliteitsplan beter te maken op basis van de inspraak-reacties waar dit mogelijk is.
 • De gemeenteraad praat over het plan tijdens de commissie- en raadsvergadering. Uiteindelijk wordt het definitieve mobiliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Toelichting verkeersonderzoek Egmond aan den Hoef (2022)

In 2022 heeft het adviesbureau Sweco onderzoek gedaan naar hoe het verkeer in Egmond aan den Hoef verloopt. Voor het onderzoek zijn wij bij u langsgegaan om te horen wat u van de huidige verkeerssituatie in Egmond aan den Hoef vindt. Om dit onderzoek te doen, hebben we naar uw mening geluisterd over de huidige verkeerssituatie in Egmond aan den Hoef. Op basis van uw ideeën heeft adviesbureau Sweco enkele aanbevelingen gedaan:

 • We kunnen het verkeer op de belangrijke wegen in Egmond aan den Hoef efficiënter laten verlopen door de verkeerslichten op het kruispunt bij de Albert Heijn te verbeteren.
 • Om het centrum van het dorp beter bereikbaar te maken, vooral vanuit Alkmaar, willen we de Slotweg en het bijbehorende parkeerterrein opnieuw inrichten. Hierbij letten we op het voorkomen van sluipverkeer en het veilig maken voor fietsers.
 • Om de veiligheid op de Nieuwe Egmonderstraatweg en de Herenweg te verbeteren, willen we de snelheidslimiet verlagen naar 30 km/uur. Maar hiervoor moeten we de wegen ook goed inrichten, met aandacht voor fietsers en veilige oversteekpunten.

Voor deze aanbevelingen is meer onderzoek nodig. Sommige zaken nemen we op in ons mobiliteitsplan, terwijl we ook al bezig zijn met verder onderzoek, zoals bij de verkeerslichten die in 2025 worden vervangen. We willen graag de beste oplossingen vinden.

We nemen de discussie over de maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom en de veiligheid van fietsers mee in ons mobiliteitsplan. Deze onderwerpen van belang zijn voor alle dorpen in de gemeente Bergen. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan onze vragenlijst. Uw inzichten zijn nodig, samen met de aanbevelingen uit het verkeersonderzoek, om ervoor te zorgen dat mobiliteit bijdraagt aan een veilige, aangename, en goed bereikbare gemeente.

Planning 

 • oktober 2023 – januari 2024 - Stap 1: onze huidige situatie en toekomstplannen
 • januari 2024 – juni 2024 - Stap 2: onze plannen en tijdlijn voor acties
 • juli 2024 – oktober 2024 - Stap 3: opleveren mobiliteitsplan

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Rienk van der Meer via 088 909 7653, of info@bergen-nh.nl (graag bij onderwerp vermelden: Mobiliteitsplan Bergen).