Dorpsplein Bergen

Over de herontwikkeling van het centrum van Bergen wordt al decennialang gesproken. We willen dat het gebied een levendig centrum wordt met pleinen, groen en woningen.

Eerder zijn de structuurvisie (2015) en het beeldkwaliteitsplan (2015) door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan voor de realisatie van 2 nieuwe gebouwen met een plein past binnen de structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan. Het college wil samen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie een mooi centrum voor Bergen maken. Het idee voor het Dorpsplein is een belangrijke bouwsteen voor een nieuw levendig centrum dat bestaat uit 2 pleinen, groen en woningen. Als we nu niet doorgaan met dit plan dan loopt het proces jaren vertraging op.

Het plan voor het Dorpsplein

Het gaat om de realisatie van 2 gebouwen op het Dorpsplein in Bergen-Centrum. Deze staan bekend als het Pleingebouw en het L-gebouw (zie afbeelding). Dit komt op de plek waar eerder de Bakemaflat en een aantal kiosken stonden. Het L-gebouw bestaat uit 20 appartementen, een parkeergarage, commerciële ruimte en horeca. Het Pleingebouw bestaat uit 9 appartementen en horeca. Bij de nieuwe gebouwen wordt een nieuw plein gecreëerd. In totaal komen er 29 appartementen, waarvan 12 in de sociale categorie.

Hoogte van de gebouwen

Zowel het L-gebouw als het Pleingebouw wordt 4 bouwlagen. Ter vergelijking, Centreville (Breelaan 5-7) bestaat uit 5 bouwlagen. Het gebouw van de DekaMarkt is ook 4 bouwlagen. Dit plan past qua hoogte binnen de structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan die eerder door de raad zijn vastgesteld.

Kan er nog een nieuw plan worden bedacht?

Het college wil samen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie een mooi centrum voor Bergen maken en met dit plan is dat mogelijk. Als we nu niet doorgaan met dit plan dan moeten nieuwe plannen worden gemaakt en in procedure gebracht. Dan loopt het proces jaren vertraging op.

Participatie

Veel inwoners vragen zich af waarom er voor het Dorpsplein niet een zelfde participatie kan plaatsvinden als voor de Harmonielocatie eerder dit jaar. Hier konden inwoners kiezen uit 2 plannen van verschillende ontwikkelaars. De Harmonielocatie bevindt zich in een andere projectfase. Voor die locatie waren eerder plannen, maar die plannen waren niet meer actueel. Het was daarom mogelijk om een nieuwe uitvraag te doen en de inwoners te betrekken bij dit proces.

De gronden voor de ontwikkeling van het Dorpsplein zijn eigendom van een projectontwikkelaar en de gemeente. Voor de structuurvisie en het Beeldkwaliteitsplan, die beide door de raad zijn vastgesteld, is eerder participatie geweest. Op basis daarvan is een aantal jaren geleden dit plan uitgewerkt.

Verzoek van college aan gemeenteraad: juiste procedure volgen

Het college stelt voor aan de gemeenteraad de juiste procedure te volgen. Daartoe vraagt het college aan de raad om 2 verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) af te geven. Verder verandert er niets aan de vergunningen. Het college vraagt de gemeenteraad nu om officieel akkoord te gaan met deze plannen. Ook stelt het college voor om een coördinatiebesluit te nemen. Dat coördinatiebesluit gaat enerzijds over de vvgb’s en anderzijds over een stuk grond dat aan de openbaarheid wordt onttrokken om dit plan mogelijk te maken. Door een coördinatiebesluit te nemen, kunnen deze besluiten gezamenlijk in procedure worden gebracht.

Rol van de gemeenteraad

Het college doet op verzoek van de gemeenteraad een voorstel voor het verdere proces. Dit is een vervolg op het juridische onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan door middel van het afgeven van 2 verklaringen van bedenkingen. De raadscommissie bespreekt dit voorstel op 16 en 23 mei 2024, de bespreking in de gemeenteraad is op 30 mei 2024. De bespreking op 16 mei 2024 is een technische sessie en is besloten, dus alleen toegankelijk voor commissie- en raadsleden.

Procedure en planning

De gemeenteraad moet nog instemmen met het collegevoorstel. De raadscommissie bespreekt dit voorstel op 16 en 23 mei 2024, de bespreking in de gemeenteraad is op 30 mei 2024. De bespreking op 16 mei 2024 is een technische sessie en is besloten, dus alleen voor commissie- en raadsleden. 

Als de gemeenteraad instemt, worden de ontwerpbesluiten ter visie gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de gemeenteraad, met inachtneming van de zienswijzen, een definitief besluit.

Na het besluit van de gemeenteraad kunnen de aangevraagde vergunningen door het college worden verleend. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Raad van State

De voorzieningenrechter heeft op 17 oktober 2022 de omgevingsvergunningen geschorst, omdat de gemeenteraad niet betrokken was bij de beoordeling van het plan. Er is nog geen definitieve uitspraak van de Raad van State.

Vervolg bij positief besluit gemeenteraad

Het college wil samen met de ontwikkeling van de Harmonielocatie een mooi centrum voor Bergen maken. Als de gemeenteraad positief besluit over de vvgb’s en het coördinatiebesluit, dan kunnen we verder aan de slag.