Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

naar ruimtelijke plannen

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er op 23 mei 2024 respectievelijk 24 juni 2024 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro is gesloten tussen de gemeente Bergen en Woningstichting Kennemer Wonen. 

Partijen

  1. gemeente Bergen, hierna ‘gemeente’ genoemd;
  2. Woningstichting Kennemer Wonen hierna ‘initiatiefnemer’ genoemd. 

Datum overeenkomst: 23 mei 2024 respectievelijk 24 juni 2024.
Locatie: Het perceel is gelegen aan de Heereweg 56 te Schoorl en kadastraal bekend als gemeente Schoorl, sectie C nummer 3339. 
Projectinhoud: De realisatie van 1 (één) opstal bestaande uit 22 sociale huurwoningen (appartementen) in woningcategorie 1 en of 2 met bijbehorende (openbare (groen)) voorzieningen. 

Hoofdlijnen overeenkomst

Afspraken zijn gemaakt over de programmering, het bouw- en woonrijp, maken, een grondtransactie en het kostenverhaal.

  • Voor de realisatie van de woningen met de bijbehorende (openbare) voorzieningen draagt initiatiefnemer de risico’s.
  • Het perceel kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie C, nummer 3339 (gedeeltelijk) is aan Initiatiefnemer verkocht.

Zienswijzen en bezwaren

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project en deze overeenkomst? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Vinke via e-mailadres: m.vinke@debuch.nl

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er op 23 mei 2024 respectievelijk 24 juni 2024 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro is gesloten tussen de gemeente Bergen en Woningstichting Kennemer Wonen. 

Partijen

  1. gemeente Bergen, hierna ‘gemeente’ genoemd;
  2. Woningstichting Kennemer Wonen hierna ‘initiatiefnemer’ genoemd. 

Datum overeenkomst: 23 mei 2024 respectievelijk 24 juni 2024.
Locatie: Het perceel is gelegen aan de Korhoendersweg 2 te Groet en kadastraal bekend als gemeente Schoorl, sectie F nummer 1291 en 1918 (gedeeltelijk). 
Projectinhoud: De realisatie van 1 (één) opstal bestaande uit 21 sociale huurwoningen (appartementen) in woningcategorie 1 en of 2 met bijbehorende (openbare (groen)) voorzieningen. 

Hoofdlijnen overeenkomst

  • Afspraken zijn gemaakt over de programmering, het bouw- en woonrijp, maken, een grondtransactie en het kostenverhaal.
  • Voor de realisatie van de woningen met de bijbehorende (openbare) voorzieningen draagt initiatiefnemer de risico’s.
  • Het perceel kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie F, nummer  1291 (gedeeltelijk) is aan Initiatiefnemer verkocht.

Zienswijzen en bezwaren

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Informatie

Heeft u vragen over dit project en deze overeenkomst? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Vinke via e-mailadres: m.vinke@debuch.nl

Het bestemmingsplan voorziet in een herinrichting van het perceel. De tweede woning die al was toegestaan wordt verplaatst naar een andere plek op het perceel. De omgevingsvergunning geldt voor hetzelfde bouwplan als het bestemmingsplan.

Ter inzage

Vanaf maandag 17 juni tot en met 29 juli 2024 is het vastgestelde bestemmingsplan + bijlagen plan digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De officiële publicatie is op 14 juni gepubliceerd in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens de vermelde beroepstermijn kunt u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Knol van het team plannen en projecten, gemeente Bergen-NH, telefoonnummer 14 072.

Plannen volgens Wet elektronische publicatie (Wep)

Voor een aantal plannen is het nog niet mogelijk om deze via overheid of ruimtelijke plannen te publiceren. U vindt daarom de documenten van deze plannen tijdelijk op onze website.

Visweg 17

Besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van drie woningen op het adres Visweg 17- 15 (tussen) in Egmond Binnen. De bijbehorende gewaarmerkte stukken maken deel uit van dit besluit.