Vitale Kernen

Het doel van het Plan van aanpak Vitale Kernen is dat de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet vitaal en leefbaar blijven. We streven naar een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling. Daarbij zijn het betrekken van de gemeenschap en behouden van lokale kennis van groot belang.

In 2023 hebben wij aan het plan van aanpak gewerkt. Hierin staan de stappen om de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet te verbeteren. Voor elk dorp hanteren we een andere aanpak, omdat de dorpen zich in verschillende fasen bevinden.

De gemeenteraad stelde op 25 mei het Plan van aanpak Vitale Kernen vast.

Klankbordgroep per kern

Voor elk dorp is een klankbordgroep gevormd. Deze klankbordgroepen bestaan uit leden van de dorpsverenigingen en andere geïnteresseerden. Deze groepen treden op als ervaringsdeskundigen en beschikken over waardevolle kennis van hun dorp. Hun betrokkenheid en expertise zijn van groot belang bij het onderzoek naar verbetering van de leefbaarheid in Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet.

In de 1e fase van het plan hebben de klankbordgroepen geholpen door:

  • het vormen van een oordeel over de bruikbaarheid van eerdere onderzoeken;
  • het opstellen van onderzoeksvragen;
  • als vraagbaak te dienen voor de projectorganisatie.

Bijeenkomsten klankbordgroep

Het onderzoek naar de leefbaarheid in de kernen is na de zomer van 2023 opgeleverd en in oktober en november, tijdens de 2e ronde bijeenkomsten besproken met de klankbordgroepen. Het projectteam stelde in november en december aan de hand van het onderzoek en de reacties van betrokkenen per dorp een concept leefbaarheidsagenda op. 

Deze agenda's bevatten verschillende maatregelen die op de korte en lange termijn voor de leefbaarheid in de dorpen kunnen worden uitgevoerd. In januari 2024 vonden de 3e bijeenkomsten met de klankbordgroepen plaats. De groepen zijn gevraagd te reageren op de concept leefbaarheidsagenda’s.

Met de input uit de 3 bijeenkomsten, worden de leefbaarheidsagenda’s afgemaakt en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in het 2e kwartaal van 2024. 

Onderzoek Vitale Kernen afgerond

Afgelopen jaar hebben provincie en gemeente onder de noemer Vitale Kernen onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet. Afgesproken was om de leefbaarheid in kaart te brengen en een aanpak te ontwikkelen om die leefbaarheid te behouden. Klankbordgroepen met inwoners uit de drie dorpen deden mee aan dit onderzoek.

Behoefte aan woningen

Uit het onderzoek blijkt dat veel van de voorzieningen in de dorpen er goed voorstaan. Op termijn zien we wel problemen in de leefbaarheid. De woningmarkt zit op slot en er is geen sprake van gezonde doorstroming. Daarmee vervalt binnen Vitale Kernen op basis van het onderzoek de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen en lijkt een leefbaarheidsagenda niet het juiste middel. Daarom stelt het college aan de raad voor om een uitvoeringsprogramma voor Egmond-Binnen en Groet op te stellen. Daar is de meeste behoefte aan woningen. 

Dorpen vitaal en leefbaar houden

Wethouder Roos-Bakker: "We willen dat onze dorpen vitaal en leefbaar blijven. Het is belangrijk dat jongeren en ouderen een kans krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Dit draagt bij aan de sociale samenhang en de vitaliteit van de dorpen. De gemeente Bergen heeft binnen de kaders van wat mogelijk is al beleid opgesteld voor wat betreft zorg, sociaal domein, mobiliteit en verbetering van de sociale samenhang. Dat vullen we aan met een uitvoeringsprogramma."

Samenwerking met de provincie 

In september 2022 hebben de provincie en de gemeente afgesproken om samen te werken. Dit was een verzoek van de gemeenteraad en heeft de samenwerking verbeterd. Met het ondertekenen van een intentieverklaring zijn provincie en gemeente dit traject gezamenlijk gestart.

Drie startnotities

Op 20 juni 2024 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel om het project af te ronden en startnotities op te stellen. Er komt een startnotitie voor Egmond-Binnen zuid, de Adelbertvelden en ‘afhechting’ van de wijk Groetincke (Schoorl).  Het voorstel om een startnotitie (vervolgstap) voor de Adelbertvelden in Egmond-Binnen op te stellenkwam in samenspraak met de provincie. Er zijn al verkennende gesprekken geweest over de voorwaarden voor een woonwijk in het groen op deze plek. 

Met betrekking tot Groet zet de gemeente in op het afronden van de wijk Groetincke. Dat betekent dat we samen met de provincie Noord-Holland en de inwoners van Groet verder onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden. De wijk Groetincke biedt verschillende kansen om de wijk af te maken. Ook hiervoor wordt een startnotitie (vervolgstap) opgesteld. De gemeente blijft met de provincie in gesprek over locaties om te bouwen in bestaande wijken en het ombouwen van leegstaande gebouwen in de gehele gemeente. 

Leefbaarheid in de toekomst

Voor de lange termijn is het van belang om de leefbaarheid in alle kernen te blijven monitoren. Dit vanwege demografische ontwikkelingen en andere factoren die de gemeente niet kan controleren. Zo stelt het onderzoek dat de school en huisartsenvoorzieningen in Groet op termijn onder druk komen te staan. "We moeten dit goed in de gaten blijven houden", zegt de wethouder.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Marco Vinke via marcovinke@debuch.nl of 06-55261400.