Omgevingsvergunning

Als u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen, een boom te kappen, iets te slopen, een dakkapel aan te brengen of ideeën heeft voor een leegstaand gebouw of een braakliggend terrein, ga dan eerst naar het omgevingsloket.

 • U ziet in het omgevingsloket of een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
 • U kunt een aanvraag voor een vergunning starten of een melding indienen.
 • U ziet op een kaart welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
 • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat ervan was.
 • U vindt een overzicht met de aanvragen en meldingen die u hebt gedaan.
 • U vindt meer uitleg in het omgevingsloket bij de knop: Hulp nodig?.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Alle vastgestelde bestemmingsplannen gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is 1 plan voor de hele gemeente. Hebt u kleine (ver)bouwplannen, dan verandert er niets voor u. In sommige gevallen verandert de procedure wel. Lees meer over de procedures en de verschillende routes die u dan kunt volgen.

Bouwtekeningen of bouwdossiers opvragen

 • U kunt vragen stellen of informatie opvragen (pdf, 321 KB) over kort geleden gepubliceerde omgevingsvergunningen of over bouwwerkzaamheden in uw omgeving.
 • U kunt oude bouwdossiers (inclusief bouwtekening, verleende vergunning en eventuele bijlagen) tot 2017 zelf aanvragen en bekijken in het e-loket van het Regionaal Archief Alkmaar.
 • U kunt bouwtekeningen vanaf 2017 opvragen (Bergen, Schoorl en Egmond) uit het gemeentelijk archief. U ontvangt deze digitaal per e-mail (Cryptshare). U kunt de bouwtekeningen opvragen door te klikken op onderstaande button:
bouwtekeningen opvragen

 • U doet de vergunningscheck in het Omgevingsloket.
 • Hebt u vragen, mail dan naar administratievth@debuch.nl
 • Twijfelt u over de haalbaarheid van uw plan? Vul dan eerst een conceptverzoek (pdf, 147 KB) in. U krijgt dan een reactie of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen. U voorkomt onnodige vertraging in de behandeling van de definitieve aanvraag.
 • Is alles al duidelijk voor u? Vraag dan direct een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging via mail van Je leefomgeving (Let op: u kunt deze bevestiging niet per mail beantwoorden). 
 • U krijgt binnen 2 weken bericht wie uw aanvraag behandelt.
 • Uw aanvraag toetsen we aan wetten en regels, bijvoorbeeld: omgevingsplan, omgevingskwaliteit (pdf, 25 MB), Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).
 • Is de aanvraag onvolledig, dan vragen wij u om aanvullende gegevens. De beslistermijn wordt hierdoor wel onderbroken.
 • U ontvangt binnen 8 weken een besluit.
 • Een verlenging van 6 weken is mogelijk.
 • Let op: dient u geen conceptverzoek in voor een complex initiatief, dan kan de uitgebreide procedure van toepassing zijn. Deze procedure duurt 26 weken. 

 • Bij ideeën en initiatieven die voor veranderingen zorgen in de leefomgeving van u en anderen, is het belangrijk dat u voordat u de vergunningsaanvraag doet, uw buurt en/of andere belanghebbenden op de hoogte stelt. 
 • Met participatie (informeren, betrekken en input ophalen) wordt uw idee gelijk duidelijk voor anderen en willen anderen misschien wel meedoen en meedenken. Meningen over uw initiatief worden gelijk duidelijk door met elkaar te praten en dit kan zorgen voor draagvlak en zelfs voor een nog betere uitwerking van uw initiatief. 
 • Op het aanvraagformulier kunt u aangeven hoe u dit gedaan heeft. 

Wilt u informatie over of een vergunning noodzakelijk is voor uw bouwplan of werkzaamheden? Of heeft u vragen over de regels uit het omgevingsplan? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar administratievth@debuch.nl.

Bij een conceptverzoek beoordelen we of uw plan voldoet aan het omgevingsplan. Zo niet, dan kijken we of wij aan uw plan medewerking kunnen verlenen met een ontheffing. Als het nodig is wordt het plan ook aan de welstands- en kwaliteitseisen getoetst. Na de behandeling ontvangt u een reactie of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Is er al bekend dat u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig heeft? En  wilt u weten of uw aanvraag tot een vergunning leidt? Dien dan vooraf een conceptverzoek (pdf, 147 KB) en mail dat naar administratievth@debuch.nl. De gemeente toetst uw plan op haalbaarheid. We beoordelen of we van de regels kunnen afwijken en of het plan het voldoet aan een goede omgevingskwaliteit.

Voor een conceptverzoek omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag. Om een goede beoordeling te kunnen maken hebben wij in ieder geval de volgende stukken nodig:

 • Situatietekening schaal 1: 500/1.000 (inclusief maatvoering).
 • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende panden.
 • Omschrijving van de wijziging ten opzichte van de huidige situatie (bijvoorbeeld: kapsalon of kantoor aan huis).

Als uw plan erg complex is, is het soms nodig om later nog aanvullende informatie of stukken aan te leveren. 

 • Neem als eigenaar of initiatiefnemer een restauratie-architect of -ontwerper en een restauratie-aannemer in de arm. Zij kunnen u adviseren en uw plannen verder uitwerken. Een overzicht van erkende bedrijven vindt u in de bedrijvengids op de landelijke website monumenten. De adviseur erfgoed kan u ook helpen aan een lijst met erkende restauratie bouwbedrijven en architecten of ontwerpbureaus.
 • Stuur bij uw conceptverzoek een plan van aanpak, (schets) ontwerpen van de bestaande en nieuwe situatie, slooptekeningen en foto's mee. Deze kan de adviescommissie omgevingskwaliteit dan bespreken. Wilt u weten of uw plannen haalbaar zijn voordat u een officiële aanvraag indient, dien dan eerst een conceptverzoek (pdf, 147 KB) in.

U vindt de kosten voor een aanvraag in de legesverordening van de gemeente.

legesverordening

Zodra u een bouwvergunning hebt gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij bouwtoezichthouder van de afdeling Handhaving.

Meer informatie over toezicht en handhaving vindt u op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Wilt u een boom of een houtopstand kappen? Voor bomen met een omtrek van de stam van minimaal 63 cm (ca. 20 cm diameter) op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld is een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u altijd rekening houden met de voorschriften uit de Wet Natuurbescherming. Deze wet verbiedt dat bomen met nesten met broedende vogels en dergelijke of bomen in de nabijheid hiervan worden verstoord. Deze bomen mogen op dat moment niet worden gekapt.

Wanneer het een boom betreft die op de lijst waardevolle bomen staat, wordt extra kritisch gekeken of het noodzakelijk is de boom te verwijderen. Een situatie waarbij een kapvergunning wordt afgegeven is bijvoorbeeld wanneer een ernstig veiligheidsrisico niet blijvend kan worden verholpen en er geen alternatieven zijn om de boom te behouden. 

In de Algemene plaatselijke verordening staan de regels voor het kappen van bomen of een houtopstand. Ook als u een boom flink wilt snoeien, bijvoorbeeld als u de kroon uit de boom wilt snoeien voor meer dan 25 procent, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U kunt een kapvergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.

U meldt uw (gratis) sloopwerkzaamheden altijd bij de gemeente in onderstaande gevallen:

 • U gaat sloopwerkzaamheden aan uw woning van voor 1994 uitvoeren (bij de melding moet dan altijd de activiteit 'asbest verwijderen' aangegeven worden).
 • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (ongeacht het volume).
 • De hoeveelheid bouw- en sloopafval is meer dan 10 m3 (ongeveer één volle bouwcontainer).
sloopmelding doen

Melding doen

 • Een sloopmelding meldt u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
 • Daarnaast meldt u minimaal 2 werkdagen van te voren dat u met de sloopwerkzaamheden begint.

Klaar?

U meldt dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de gemeente.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming hebt van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dan een speciaal bedrijf inschakelen én een sloopmelding doen.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal.

Als u een aanvraag indient voor uw bedrijf houdt u er dan rekening mee dat ook het activiteitenbesluit van toepassing is.

U hebt voor bepaalde handelingen in of op het oppervlaktewater of met grondwater een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor lozen van afvalwater op oppervlaktewater, verwijderen van grondwater of dempen van een sloot.

Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort handelingen. Daarom controleert u via omgevingsloket online uw vergunnings- of meldingsplicht. Vervolgens regelt u de aanvraag via het online loket. U kunt ook de status van uw aanvraag volgen.

U kunt een watervergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.