Verzoek over persoonsgegevens

 • De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt.
 • U hebt een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:
  • Uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage).
  • Uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie).
  • Uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid).
  • Uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking).
  • Een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm.
  • Uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit).
  • Informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente.
  • Te stoppen met de verwerking van uw gegevens.
  • Geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.
 • Verder kunt u de gemeente altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven.
Inloggen met DigiD aanvraag persoonsgegevens

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval

 • Het gaat om uw eigen persoonsgegevens (of van een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.

In sommige gevallen hebt u minder of geen rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen als het in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). 

Termijn

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

Hebt u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.