Schoorl Centrum herinrichting openbare ruimte

Schoorl is een plaatje. Nergens in Nederland komen de duinen letterlijk tot in het dorp. ‘Duindorp Schoorl’ is het motto voor de nieuwe inrichting van het centrum. Om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken. Zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

 • De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
 • De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
 • De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
 • Locatie van het voormalige postkantoor.

Ontwerp gemaakt met inwoners

Een groep inwoners heeft tijdens 6 bijeenkomsten in 2018/2019 meegedacht over een nieuwe inrichting. Inwoners van Schoorl konden hun ideeën en suggesties doorgeven voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op 22 maart 2022 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp. 

Stand van zaken werkzaamheden

Het definitief ontwerp is uitgewerkt tot technische tekeningen. Hier is vertraging bij ontstaan doordat hierover met verschillende partijen nog overlegd moest worden. Positief nieuws is dat in het najaar 2022 een principeakkoord over het afwateringsplan is bereikt met de Jelgersma stichting. 

Uitspraak stikstofbeleid november 2022

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat ook dit project moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, aangezien samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm. 

Keuze aannemer duurt langer

De verwachting was om in de zomer van 2023 een aannemer te kunnen kiezen. Vanwege economische redenen duurt dit proces echter langer. We hopen in het najaar van 2023 meer duidelijkheid te hebben over de aanbesteding.

Bijeenkomst als aannemer bekend is

Zodra de aannemer bekend is organiseren wij een informatiebijeenkomst. De aannemer geeft tijdens de avond een toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning, de communicatie en de bereikbaarheid voor zowel ondernemers als bewoners. U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen te stellen. 

Toelichting op de aanbesteding 

Op 3 februari 2023 is de aanbesteding voor de herinrichting gestart. Uit de inschrijvers zijn 5 aannemers gekozen voor de offertefase. Een beoordelingscommissie heeft deze offertes beoordeeld. Alle aanbiedingen bleken fors boven het beschikbare budget uit te komen. De aanbesteding is daarom teruggetrokken. 

Hoe nu verder

De inschrijvingen lieten sterke prijsstijgingen van grondstoffen zien. Bovendien waren er aanvullende eisen om te werken bij Natura2000 gebieden. Het budget moest sterk verhoogd worden. De hoogte van het extra budget is mede op de inschrijvingen berekend. In de begroting van 2024 willen wij extra budget reserveren voor dit project. Dit geld moet komen uit investeringen voor (onderhoud van) infrastructuur, die al in de begroting staan. De raad stelt de begroting in november 2023 vast. Tot die tijd kunnen we geen opdracht geven. 

Selectie op laagste prijs

Een wijziging van de nieuwe aanbesteding is dat de selectie nu op laagste prijs plaatsvindt. Dit gebeurt met dezelfde aanbieders als de eerste aanbesteding.

Voorlopige planning

Vervangen van kabels, leidingen en waterleidingnet is klaar. De vergunningen voor de werkzaamheden zijn in voorbereiding. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Hierbij houden we rekening met het toeristische seizoen. 

2022

 • Maart: vaststellen definitief ontwerp.

2023

 • Tot najaar: procedure aanbesteding aannemer.
 • September: opstellen BLVC plan.
 • Oktober: ecologisch vooronderzoek Natura2000 gebieden.
 • Oktober: opstellen nieuwe selectieleidraad
 • November: start nieuwe aanbesteding
 • December: afronden procedure aanbesteding.

2024

 • Januari: gunning.
 • Voorjaar: start voorbereiding werkzaamheden.
 • September: start werkzaamheden.
 • September t/m december: werk in uitvoering.

2025

 • Januari t/m juni: vervolg werkzaamheden.
 • Zomerseizoen: geen werkzaamheden.
 • September t/m december: vervolg werkzaamheden.

2026

 • Januari t/m juni: vervolg werkzaamheden.
 • Juli t/m augustus: geen werkzaamheden.
 • September t/m december: vervolg werkzaamheden.
 • December: oplevering.

De fasering vindt in overleg met de aannemer en ondernemers plaats. Uitgangspunt is om de overlast voor bewoners en ondernemers tot een minimum te beperken.

Contactgegevens