Schoorl Centrum herinrichting openbare ruimte

Schoorl is een plaatje. Nergens in Nederland komen de duinen letterlijk tot in het dorp. ‘Duindorp Schoorl’ is het motto voor de nieuwe inrichting van het centrum. Om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken. Zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

Duinen als inspiratie

Belangrijke inspiratiebron is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte.

Kenmerkend voor de Schoorlse Duinen is bos, duin en heide en grote hoogteverschillen. Dit kan misschien niet letterlijk teruggebracht worden in de openbare ruimte. Maar bij beplanting kunnen soorten gekozen worden die ook in het bos voorkomen. Bijvoorbeeld aan berken, eiken, heide, varens of grassen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

 • De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
 • De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
 • De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
 • Locatie van het voormalige postkantoor.

Herinrichting openbare ruimte

Een groep inwoners heeft tijdens zes bijeenkomsten in 2018/2019 meegedacht over een nieuwe inrichting. Inwoners van Schoorl konden hun ideeën en suggesties doorgeven voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op 22 maart 2022 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp. 

Stand van zaken werkzaamheden

Het definitief ontwerp is uitgewerkt tot technische tekeningen. Hier is vertraging bij ontstaan doordat hierover met verschillende partijen nog overlegd moest worden. Positief nieuws is dat in het najaar 2022 een principeakkoord over het afwateringsplan is bereikt met de Jelgersma stichting. 

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat ook dit project moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, aangezien samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm. In de zomer van 2023 wordt naar verwachting de aanbesteding afgerond. Daarna worden de voorbereidingen opgestart. 

We organiseren in het najaar 2023 een informatieavond om de aannemer aan u voor te stellen. De aannemer geeft tijdens de avond een toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning, de communicatie en de bereikbaarheid voor zowel ondernemers als bewoners. U krijgt ook de gelegenheid om uw eventuele vragen te stellen.   

Planning (onder voorbehoud)

Het vervangen van kabels en leidingen en het waterleidingnet vooruitlopend op de civiele werkzaamheden zijn bijna klaar. De benodigde vergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn in voorbereiding. 

Het werk betreft een groot projectgebied en wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Hierbij houden we rekening  met het toeristische seizoen. 

2022

 • maart - vaststellen Definitief Ontwerp

2023

 • tot juli - procedure aanbesteding aannemer 
 • juli - afronden procedure aanbesteding, opdracht aannemer uitgeven en opstarten voorbereidingen
 • september - voorbereiden uitvoering werkzaamheden
 • november - start werkzaamheden herinrichting, fase 1 (t/m april 2024)

2024

 • mei - augustus: zomerseizoen / geen werkzaamheden
 • oktober - vervolg werkzaamheden, fase 2 (t/m maart 2025)

2025

 • mei - augustus: zomerseizoen / geen werkzaamheden
 • september - vervolg werkzaamheden, fase 3 (t/m april 2026)