Herinrichting openbare ruimte centrum Schoorl

Schoorl is een plaatje. Nergens in Nederland komen de duinen letterlijk tot in het dorp. ‘Duindorp Schoorl’ is het motto voor de nieuwe inrichting van het centrum. Om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken. Zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

 • De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
 • De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet, Duinweg.
 • De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
 • Locatie van het voormalige postkantoor.

Duinweide op locatie voormalig postkantoor

Voordat we beginnen met de uiteindelijke inrichting, is deze lege plek nu tijdelijk ingericht. Zo blijft het centrum een aantrekkelijke en veilige plek. Samen met de inwoners en ondernemers hebben we het plan gemaakt voor deze locatie: een duinweide. Er komt op het tijdelijke plein een bloemrijke weide voor bijen en nectar zoekende dieren. De weide is omringd met schapenhekwerk. Een plein waar ook de ondernemers ruimte hebben om te ondernemen.

Ontwerp gemaakt met inwoners

Een groep inwoners heeft tijdens 6 bijeenkomsten in 2018 en 2019 meegedacht over een nieuwe inrichting. Inwoners van Schoorl konden hun ideeën en suggesties doorgeven voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op 22 maart 2022 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp. 

Duinen als inspiratie

Belangrijke inspiratiebron is het duin- en bosgebied met het Klimduin. Kenmerkend voor de Schoorlse Duinen is bos, duin en heide en grote hoogteverschillen. Dit kan misschien niet letterlijk teruggebracht worden, maar bij beplanting kunnen we soorten kiezen die ook in het bos voorkomen. Bijvoorbeeld berken, eiken, heide, varens of grassen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.

Stand van zaken werkzaamheden

Het definitief ontwerp is uitgewerkt tot technische tekeningen. Hier is vertraging bij ontstaan doordat hierover met verschillende partijen nog overlegd moest worden. Positief nieuws is dat in het najaar 2022 een principeakkoord over het afwateringsplan is bereikt met de Jelgersma - Van der Hoop Stichting. 

Uitspraak stikstofbeleid november 2022

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat ook dit project moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, aangezien samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm. 

Keuze aannemer duurt langer

Na selectie is AW Groep winnaar geworden (laagste prijs), de voorbereidingen zijn inmiddels opgestart.

Bijeenkomst

Op 3 juli 2024 organiseren wij een informatiebijeenkomst. De aannemer geeft dan een toelichting op de uitvoering van de werkzaamheden, de planning, de communicatie en de bereikbaarheid voor zowel ondernemers als bewoners. U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen te stellen. 

Ondernemers en bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging per post.

Toelichting op de aanbesteding 

In november 2023 hebben het college en de raad goedkeuring gegeven voor aanvullend budget. In december 2023 is de aanbesteding voor de herinrichting gestart. Uit de inschrijvers zijn 5 aannemers gekozen voor de offertefase. Een beoordelingscommissie heeft deze offertes beoordeeld. AW Groep is als beste uit de selectie gekomen.

Voorlopige planning

Het vervangen van kabels, leidingen en waterleidingnet is klaar. De vergunningen voor de werkzaamheden zijn in voorbereiding. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Hierbij houden we rekening met het toeristische seizoen. 

2022

 • Maart: vaststellen definitief ontwerp.

2023

 • Tot najaar: procedure aanbesteding aannemer.
 • September: opstellen BLVC plan.
 • Oktober: ecologisch vooronderzoek Natura2000 gebieden.
 • Oktober: opstellen nieuwe selectieleidraad.
 • November: start nieuwe aanbesteding.
 • December: afronden procedure aanbesteding.

2024

 • Januari: gunning.
 • Voorjaar: start voorbereiding werkzaamheden.
 • 3 juli: informatiemoment voor ondernemers en bewoners.
 • September: start werkzaamheden.
 • September t/m december: werk in uitvoering.

2025

 • Januari t/m juni: vervolg werkzaamheden.
 • Juli t/m augustus: geen werkzaamheden.
 • September t/m december: vervolg werkzaamheden.

2026

 • Januari t/m juni: vervolg werkzaamheden.
 • Juli t/m augustus: geen werkzaamheden.
 • September t/m december: vervolg werkzaamheden.
 • December: oplevering.

De fasering vindt waar mogelijk in overleg met de aannemer en ondernemers plaats. Uitgangspunt is om de overlast voor bewoners en ondernemers tot een minimum te beperken.