Centrumvisie Schoorl

Er zijn veel verzoeken om locaties in het centrum te herontwikkelen. Om deze initiatieven en ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en het goed in te passen in Schoorl heeft de gemeente kaders nodig.

Inwoners en ondernemers hebben meegedacht over de kaders. In 2017 is een economische visie en een dorpsvisie gemaakt. En in 2018 en 2019 is een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Dit gaf echter niet genoeg kaders om afwegingen te kunnen maken. 

Stedenbouwkundige visie

Om dit goed te kunnen doen hebben we daarom een zogenoemde Stedenbouwkundige visie nodig. Hierin stellen we onder andere de volgende vragen.

  • Schoorl is een duindorp. Hoe vertalen we de hoogte van de duinen naar bebouwing in ons dorp?
  • Hoe bewaken we het knusse en kleinschalige karakter van Schoorl?

Ontwikkeling centrumvisie Schoorl

In 2022 is een inventarisatie van ideeën op basis van kansenkaarten gestart. Dit hebben we gedaan met inwoners en ondernemers. Bureau BFAS heeft deze eerste inventarisatie toegelicht, suggesties en ideeën van die avond zijn besproken en verwerkt.

Tijdens de tweede (online) bijeenkomst op 9 februari 2022 bespraken en verwerkten we de suggesties en ideeën van die avond.

De concept centrumvisie Schoorl (pdf, 4 MB) is tijdens een bijeenkomst voor inwoners op 11 mei (YouTube) gepresenteerd. Ondernemers konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en vragen stellen. Na afloop van de avond kon iedereen een reactie geven op deze conceptvisie. Het concept is vervolgens aangevuld en aangepast met de ontvangen reacties. 

Gemeenteraad besluit positief

De gemeenteraad is tijdens een raadsinformatieavond op 22 september 2022 bijgepraat. Dit was de wens van de raad voordat we met de visie en de waardevolle reacties een volgende stap in de besluitvorming konden zetten. Vervolgens is de visie tijdens de raadscommissie van 19 januari 2023 besproken. Op 26 januari besloot de gemeenteraad unaniem positief over de visie Schoorl centrum (pdf, 12 MB)

Beeldkwaliteitsplan en onderzoek parkeergarage

De volgende stap is het maken van een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat wat de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing is, aanbevelingen en richtlijnen voor de architectuur van bebouwing. Over het beeldkwaliteitsplan zijn we in gesprek gegaan met inwoners uit Schoorl en overige belangstellenden, over de richtlijnen en aanbevelingen via een klankbordgroep.

Het concept plan beeldkwaliteit en de rapportage over het onderzoek naar de parkeergarage worden naar verwachting half september 2023 aan het college voorgelegd. Deze rapporten worden vervolgens gepresenteerd aan de raadscommissie.