Bomen

In gemeente Bergen staan 24.000 bomen langs wegen en paden. De gemeente beheert daarnaast nog 60 ha bossen en bosplantsoenen.

De bomen zorgen voor een gezonde leefomgeving en een beter klimaat. In de dorpen draagt het groen van de particuliere tuinen ook bij aan het karakteristieke groene straatbeeld. 

De gemeente is verantwoordelijk voor uw veiligheid als het gaat om bomen in de openbare ruimte. Daarom houden onze wijkteams de bomen in de openbare ruimte goed in de gaten. Niet alleen de gemeente inspecteert bomen. Een extern bureau controleert elk jaar een derde van ons bomenbestand op veiligheid en conditie. Na 3 jaar zijn alle bomen ge├»nspecteerd.

Sommige bomen, bijvoorbeeld monumentale bomen of bomen langs drukke wegen, controleren we vaker. Deze uitgebreidere inspectie is belangrijk, want soms zie je niet direct dat een boom ziek is. Bomen die in slechte conditie verkeren - door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte, plagen en slechte groeiomstandigheden - worden gekapt en vervangen door een nieuwe boom.

Snoeien

Wij snoeien bomen om diverse redenen. Bij een jonge boom snoeien wij zodat deze kan uitgroeien tot een gezonde volwassen boom in de juiste vorm. Als een boom geen goede vorm heeft, dan kan dit overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld voor verkeer dat onder de boom door rijdt of bij een lantaarnpaal waar takken licht tegenhouden. 

Bij oudere bomen snoeien wij voornamelijk voor de veiligheid. Dode of gescheurde takken worden dan verwijderd. Sommige bomen moeten vanwege hun vorm of de mogelijkheid om te groeien regelmatig gesnoeid worden. 

Bomenbalans

In de bomenbalans houden wij het aantal laanbomen bij. Dit zijn de bomen die langs straten en lanen staan, dus niet in plantsoenen en bossen. Jaarlijks maken we de balans op: we geven aan hoeveel bomen zijn verwijderd en hoeveel bomen zijn aangeplant.

Als een laanboom wordt verwijderd komt daar een nieuwe boom voor terug. Dit hoeft niet op dezelfde plaats te zijn. Riool, kabels en leidingen of een beperkte ondergrondse ruimte, zijn redenen om de nieuwe boom op een andere plek te planten.

1 januari - 31 december 2023

 • verwijderde bomen gemeente Bergen: 131
  • Bergen: 37
  • Schoorl: 47
  • Egmonden: 47
 • her- of geplante bomen gemeente Bergen: 181
  • Bergen: 60
  • Schoorl: 35
  • Egmonden: 86

Toelichting: in de winterperiode planten we nieuwe bomen.

Bij werkzaamheden aan wegen en rioleringen is niet altijd te vermijden dat aannemers bomen moeten kappen. Dit komt doordat de bomen op de riolering of kabels en leidingen staan. We doen daarbij altijd ons best om zoveel mogelijk groen te behouden en het verwijderde groen te herstellen. Bij Plannen en projecten vindt u informatie over de werkzaamheden per wijk.  

Er zijn ook andere redenen waarom bomen verwijderd worden. Soms moeten we bomen kappen om andere bomen ruimte te geven om te groeien. Dit heet 'dunnen'. Bomen kunnen ook ziek worden en moeten dan vanwege besmettingsgevaar voor andere bomen gekapt worden. Beschadigde of dode bomen kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken door loshangende takken. Deze bomen verwijderen we uit voorzorg. 

De gemeente heeft regels opgesteld om een boom te mogen kappen. De voorwaarden hiervoor zijn na te lezen in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Bergen

Voor iedere boom die op een hoogte van 130 centimeter een omtrek heeft van minimaal 63 cm (of een diameter van ca. 20 cm) is een kapvergunning nodig. Een aanvraag kunt u doen via het Omgevingsloket. Voor het behandelen van een aanvraag voor het kappen van bomen betaalt u leges. 

Het kan zijn dat de te kappen boom in een beschermd gebied staat. De gemeente of provincie kan dan vragen om een onderzoek. Dit heet een Quickscan Flora en Fauna en is een onderdeel van de Wet natuurbescherming. Ook hier zijn kosten aan verbonden. 

Beoordeling

Bij het beoordelen of een kapvergunning wordt verleend of geweigerd, wordt gekeken naar de waarden van de boom. Gezonde bomen die niet (acuut) gevaarlijk zijn of voor onevenredige schade of overlast zorgen, worden in principe niet gekapt. De kapvergunning wordt dan geweigerd. De vergunningen worden gepubliceerd in de Bekendmakingen van de gemeente Bergen.  

De gemeente geeft het goede voorbeeld en dient zelf ook kapaanvragen in, waar dit volgens de regels nodig is. Op die manier is het voor iedereen mogelijk om tegen een vergunning in te gaan en bezwaar in te dienen.

De gemeente wil de monumentale bomen in de gemeente goed beschermen. Er zijn veel monumentale en bijzondere bomen die bij particulieren in de tuin staan. Al deze bomen zijn te zien op de Bomenviewer

Er is een lijst met monumentale bomen (pdf, 132 KB) in de gemeente Bergen.

Een boom dichtbij de erfgrens kan nog wel eens voor problemen met de buren zorgen. Probeer er met elkaar uit te komen. Wat uw rechten en plichten zijn kunt u nalezen op de site van Bomenrecht. Veel gestelde vragen staan ook op de site van de Bomenstichting.  

De iep (of olm) is een boom die veel voorkomt in Nederland. Door de iepenziekte zijn helaas veel iepen verloren gegaan. Gelukkig is de ziekte beheersbaar. Alle iepen in de gemeente worden enkele keren per jaar gecontroleerd. De mooiste iepen worden inge├źnt tegen de iepenziekte. 

Heeft u een iep in de tuin, dan moet u de boom zelf controleren. Is de boom ziek, dan moet deze worden gekapt en het hout vernietigd. Hiervoor kunt u een Fixi-melding maken. De gemeente haalt het hout op en zorgt voor de vernietiging. U moet de boom zelf kappen. Om verspreiding van de ziekte te voorkomen, mag het hout niet ongeschild worden bewaard voor de open haard. Ook het verwijderen van iepenopslag draagt bij aan goed iepenbeheer.