Woonvisie 2024 - 2029

De gemeente Bergen stelt een Woonvisie 2024 - 2029 op. In de woonvisie staan onderwerpen die te maken hebben met woonbeleid. Bijvoorbeeld: splitsen van woningen, verhuur van woningen, doorstroming op de woningmarkt, tijdelijke woningen en burgerinitiatieven.

In april 2023 stelde de raad de startnotitie vast voor een nieuwe woonvisie. In deze notitie staat dat er een begeleidingsgroep komt. Zodat mensen uit een breed maatschappelijk veld betrokken zijn bij de nieuwe woonvisie. 

Onderwerpen die niet te maken hebben met woonbeleid zijn bijvoorbeeld: woningbouwlocaties en parkeernormen. En de instrumenten om beleid uit te voeren, zoals de huisvestingsverordening, waarin onder andere de toewijzing van sociale huurwoningen is geregeld. Daarnaast heeft het rijk op sommige onderwerpen de kaders gesteld, zoals de minimale hoeveelheid betaalbare woningen bij nieuwbouwprojecten.

Begeleidingsgroep

De gemeente betrekt ook inwoners bij de begeleidingsgroep. De groep praat mee bij de voorbereiding van bijeenkomsten met de raad en wordt - waar nodig - om advies gevraagd. 

Enquête Woonvisie

Samen met de begeleidingsgroep is een enquête opgesteld. Dit is de volgende stap naar de nieuwe Woonvisie 2024-2029. De vragen gaan over de belangrijke onderwerpen van de woonvisie.

De enquête voor de Woonvisie 2024-2029 is afgesloten. We hebben 465 reacties ontvangen. We bedanken iedereen die mee heeft gedaan.

Welke stappen maken we nu voor de Woonvisie en waar gaan we naar toe

Op dit moment schrijven we met een heel team aan de Woonvisie voor de gemeente Bergen. In de zomer betrekken we daar onze samenwerkingspartners bij. Dit zijn bijvoorbeeld Kennemer Wonen als woningcorporatie in de regio Noord-Kennemerland en Woon Gangmakers, een netwerkorganisatie van corporaties, marktpartijen en overheid. De versnelling van de woningbouw is het doel.

Na de inzageperiode en de feedback van de samenwerkingspartners kunnen we deze aanvulling na de zomer verwerken in de Woonvisie.

Met de feedback van de samenwerkingspartners stellen we een collegeadvies op. Het stuk dat vastgesteld wordt door het college delen we met de deelnemers van de begeleidingsgroep gedeeld. Er volgt dan een inzageperiode van een aantal weken voor de begeleidingsgroep. We plannen het ruim op tijd, zodat u tijdig wordt geïnformeerd en de informatie rustig kunt doorlezen.

Na de inzageperiode van de begeleidingsgroep gaan we met elkaar in gesprek. In het vierde kwartaal van 2024 volgt daarvoor een avond met de begeleidingsgroep.

Daarna wordt de Woonvisie geagendeerd bij het college en daarna bij de raad. We verwachten rond december te overleggen met de agendacommissie tijdens de raadsinformatieavond (ria), de commissie en de raadsvergadering.

Vragenlijst Woonvisie

Informatie over Woonvisie

Informatie over bijeenkomsten van de begeleidingsgroep en de ontwikkeling van de Woonvisie zetten we op deze pagina. Het resultaat van de avonden delen we met de deelnemers. Als u deze informatie ook wilt ontvangen, kunt u dit opvragen bij Maikel Wonder via maikelwonder@debuch.nl, of 088 909 7153.