Woonvisie 2024 - 2029

De gemeente Bergen stelt een Woonvisie 2024 - 2029 op. In de woonvisie staan onderwerpen die te maken hebben met woonbeleid. Bijvoorbeeld: splitsen van woningen, verhuur van woningen, doorstroming op de woningmarkt, tijdelijke woningen en burgerinitiatieven.

In april 2023 stelde de raad de startnotitie vast voor een nieuwe woonvisie. In deze notitie staat dat er een begeleidingsgroep komt. Zodat mensen uit een breed maatschappelijk veld betrokken zijn bij de nieuwe woonvisie. 

Onderwerpen die niet te maken hebben met woonbeleid zijn bijvoorbeeld: woningbouwlocaties en parkeernormen. En de instrumenten om beleid uit te voeren, zoals de huisvestingsverordening, waarin onder andere de toewijzing van sociale huurwoningen is geregeld. Daarnaast heeft het rijk op sommige onderwerpen de kaders gesteld, zoals de minimale hoeveelheid betaalbare woningen bij nieuwbouwprojecten.

Begeleidingsgroep

De gemeente betrekt ook inwoners bij de begeleidingsgroep. De groep praat mee bij de voorbereiding van bijeenkomsten met de raad en wordt - waar nodig - om advies gevraagd. 

Informatie

Informatie over bijeenkomsten van de begeleidingsgroep en de ontwikkeling van de Woonvisie zetten we op deze pagina. Het resultaat van de avonden delen we met de deelnemers. Als u deze informatie ook wilt ontvangen, kunt u dit opvragen via e-mail maikelwonder@debuch.nl.

Enquête Woonvisie

Samen met de begeleidingsgroep is een enquête opgesteld. Dit is de volgende stap naar de nieuwe Woonvisie 2024-2029. De vragen gaan over de belangrijke onderwerpen van de woonvisie.

De enquête voor de Woonvisie 2024-2029 is afgesloten. We hebben 465 reacties ontvangen. We bedanken iedereen die mee heeft gedaan.

Vragenlijst Woonvisie