Woonvisie 2024 - 2029

Gemeente Bergen start met opstellen van de Woonvisie 2024 - 2029. In de Woonvisie staan onderwerpen die te maken hebben met woonbeleid. Bijvoorbeeld: splitsen van woningen, verhuur van woningen, doorstroming op de woningmarkt, flexibele (tijdelijke) woningen, alternatieve woonvormen en mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

In april 2023 stelde de raad de startnotitie vast voor een nieuwe woonvisie. In deze notitie staat dat er een begeleidingsgroep komt. Zodat mensen uit een breed maatschappelijk veld betrokken zijn de nieuwe woonvisie. 

Onderwerpen die niet te maken hebben met woonbeleid zijn bijvoorbeeld: woningbouwlocaties en parkeernormen. En de instrumenten om beleid uit te voeren, zoals de huisvestingsverordening, waarin onder andere de toewijzing van sociale huurwoningen is geregeld. Daarnaast heeft het rijk op sommige onderwerpen de kaders gesteld, zoals de minimale hoeveelheid betaalbare woningen bij nieuwbouwprojecten.

Begeleidingsgroep

De gemeente betrekt ook inwoners bij de begeleidingsgroep. De groep praat mee bij de voorbereiding van bijeenkomsten met de raad en wordt - waar nodig - om advies gevraagd. Het is nog niet duidelijk hoeveel bijeenkomsten dat zijn. 

In juni 2023 is een eerste bijeenkomst geweest met de begeleidingsgroep voor de Woonvisie. Op 3 oktober komt de begeleidingsgroep van de Woonvisie opnieuw bijeen. Omdat de sessies van de begeleidingsgroep op elkaar voortborduren, nodigen we dezelfde deelnemers uit. Informatie over de bijeenkomsten van de begeleidingsgroep en de ontwikkeling van de Woonvisie zetten we op deze pagina. Het resultaat van de avonden delen we met de deelnemers. Als u deze informatie ook wilt ontvangen, kunt u dit opvragen via e-mail maikelwonder@debuch.nl.

Samen met de begeleidingsgroep werken we aan een enquête. Dit is de volgende stap naar de nieuwe Woonvisie 2024-2029.