Watertorengebied Egmond aan Zee

Sporthal De Watertoren is verouderd en wordt gesloopt. Het plan om op dezelfde plek een nieuwe sporthal met woningen te bouwen, bestaat al jaren.

In september 2019 vernietigde de Raad van State het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Watertorenterrein. Het plan voldeed niet aan de stikstofeisen. De duinen naast de sporthal gelden namelijk als een Natura 2000-gebied. Dit is inmiddels aangepast.

Sporthal: energieneutraal

De nieuwe plannen van het watertorengebied bevatten ten eerste een hypermoderne, energieneutrale sporthal. Er komen duurzaamheidsmaatregelen, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Parkeergarage en woningen

Onder de sporthal komt een parkeergarage voor bezoekers van de sporthal, omwonenden en bezoekers van het strand en de duinen. Eromheen komen 6 twee-onder-een-kap-woningen en 22 eengezinswoningen, waarvan 15 woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bewoners verenigen zich met de buren in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Via de gemeente krijgen zij kans op betaalbare grond. De kosten van de architect en de aannemer worden gedeeld en de kosten en winstopslag van een ontwikkelaar worden hierdoor vermeden. Met CPO is het mogelijk:

  • om samen met toekomstige buren een betaalbare woning te realiseren,
  • te bepalen hoe het huis eruit komt te zien,
  • de kwaliteit van het huis te bepalen en
  • de indeling van het huis te bepalen.

Stand van zaken

In januari 2021 heeft de gemeenteraad het aangepast bestemmingsplan voor het Watertorengebied opnieuw vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is weer beroep aangetekend bij de Raad van State.

De zaak is opnieuw behandeld bij de Raad van State op 6 april 2022. De uitspraak was op 13 juli 2022: het beroep is gegrond, maar de rechtsgevolgen blijven in stand. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.

Ondertussen blijft de huidige sporthal in gebruik tot de nieuwe hal gebouwd is. Tot die tijd wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de sporthal gedaan. 

Uitwerking plannen

De omgevingsvergunning voor de bouw van de sporthal kan na de zomer worden aangevraagd. Ook beginnen we dan met de aanbesteding voor de bouw van de sporthal. Daarna werkt de architect een voorstel uit voor de inrichting van de horeca, zodat we een beeld krijgen hoe dit er uit kan zien.

Afstemming met Omgevingsdienst

Voor de omgevingsvergunning is ook afstemming nodig met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hiermee zijn we in maart 2023 gestart; helaas heeft dit meer tijd gekost dan verwacht. Belangrijkste onderdelen van de toets zijn natuur, geluid en bodem. 

Stikstof onderzoek actualiseren

Het stikstof onderzoek is een onderdeel van de natuurtoets. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is dit onderdeel uitgebreid onderzocht. Deze onderzoeken zijn ook onderdeel van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft ook uitvoerig stilgestaan bij het onderzoek naar stikstof. 
De Omgevingsdienst heeft aangegeven dat een actueel onderzoek naar de stikstof nodig is. 

Nieuwe methode berekening

Dit komt doordat er vanaf januari 2023 een nieuwe methode is om de neerslag van stikstof te berekenen met aangepaste normen en waardes. Hierdoor is het onderzoek dat voor het bestemmingsplan is gedaan niet meer actueel. Naast het uitvoeren van de berekeningen, moet ook de passende beoordeling opnieuw worden uitgevoerd. Dit aanvullende onderzoek heeft een lange doorlooptijd, omdat ook veldonderzoek moet worden gedaan. 

Wij verwachten in de zomer van 2023 de uitkomsten van dit onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond en beoordeeld door de Omgevingsdienst, kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden ingediend. De aanbesteding voor de bouw startten wij daarna. 

Openbare ruimte

HB ingenieursbureau maakt een technische uitwerking van de openbare ruimte. De technische uitwerking gaat over de infrastructuur onder en boven de grond. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar hoogteverschillen en hellingshoeken van zandtoppen, de infiltratie en het rioleringssysteem. Maar ook de wettelijke eisen, zoals breedte van wegen en zones rondom kabels en leidingen. Voor de uitwerking zijn de eerste stappen gezet. 

Naar verwachting organiseren wij in september of oktober 2023 een bijeenkomst over de inrichting van de openbare ruimte.

Bijeenkomsten

Na de uitspraak bij de Raad van State is de uitvoering van het project begonnen.

Contactgegevens

Sam Onder, projectleider samonder@debuch.nl.