Watertorengebied Egmond aan Zee

Sporthal De Watertoren is verouderd en wordt gesloopt. Het plan om op dezelfde plek een nieuwe sporthal met woningen te bouwen, bestaat al jaren.

In september 2019 vernietigde de Raad van State het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Watertorenterrein. Het plan voldeed niet aan de stikstofeisen. De duinen naast de sporthal gelden namelijk als een Natura 2000-gebied. Dit is inmiddels aangepast.

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. U kunt bestemmingsplannen vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

Sporthal: energieneutraal

De nieuwe plannen van het watertorengebied bevatten ten eerste een hypermoderne, energieneutrale sporthal. Er komen duurzaamheidsmaatregelen, zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Parkeergarage en woningen

Onder de sporthal komt een parkeergarage voor bezoekers van de sporthal, omwonenden en bezoekers van het strand en de duinen. Eromheen komen 6 twee-onder-een-kap-woningen en 22 eengezinswoningen, waarvan 15 woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bewoners verenigen zich met de buren in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Via de gemeente krijgen zij kans op betaalbare grond. De kosten van de architect en de aannemer worden gedeeld en de kosten en winstopslag van een ontwikkelaar worden hierdoor vermeden. Met CPO is het mogelijk:

  • om samen met toekomstige buren een betaalbare woning te realiseren,
  • te bepalen hoe het huis eruit komt te zien,
  • de kwaliteit van het huis te bepalen en
  • de indeling van het huis te bepalen.

Stand van zaken

In januari 2021 heeft de gemeenteraad het aangepast bestemmingsplan voor het Watertorengebied opnieuw vastgesteld. Tegen dit vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is weer beroep aangetekend bij de Raad van State.

De zaak is opnieuw behandeld bij de Raad van State op 6 april 2022. De uitspraak was op 13 juli 2022: het beroep is gegrond, maar de rechtsgevolgen blijven in stand. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.

Ondertussen blijft de huidige sporthal in gebruik tot de nieuwe hal gebouwd is. Tot die tijd wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de sporthal gedaan. 

Uitwerking plannen

  • Dinsdag 25 juni zijn de stukken ingediend voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de sporthal.
  • Woensdag 26 juni is de Europese aanbesteding gestart voor het zoeken van een aannemer voor de bouw van de sporthal. De aanbesteding start met een selectiefase. In deze fase worden maximaal 5 partijen geselecteerd die vervolgens een aanbieding mogen uitbrengen.
  • Daarna werkt de architect een voorstel uit voor de inrichting van de horeca, zodat we een beeld krijgen hoe dit er uit kan zien.

Afstemming met Omgevingsdienst

Voor de omgevingsvergunning is ook afstemming nodig met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hiermee zijn we in maart 2023 gestart; helaas heeft dit meer tijd gekost dan verwacht. Belangrijkste onderdelen van de toets zijn natuur, geluid en bodem. 

Stikstof onderzoek

Het stikstof onderzoek is een onderdeel van de natuurtoets. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is dit onderdeel uitgebreid onderzocht. Deze onderzoeken zijn ook onderdeel van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft ook uitvoerig stilgestaan bij het onderzoek naar stikstof. 
De Omgevingsdienst heeft aangegeven dat een actueel onderzoek naar de stikstof nodig is. 

Nieuwe methode berekening

Vanaf januari 2023 is er een nieuwe methode om de neerslag van stikstof te berekenen met aangepaste normen en waardes. Hierdoor is het onderzoek dat voor het bestemmingsplan is gedaan niet meer actueel. Naast het uitvoeren van de berekeningen, moet ook de passende beoordeling opnieuw worden uitgevoerd. Dit aanvullende onderzoek heeft een lange doorlooptijd, omdat ook veldonderzoek moet worden gedaan. 

In oktober 2023 hebben we ons stikstofonderzoek afgerond en laten beoordelen door de Omgevingsdienst. In december hebben zij gereageerd en heeft de gemeente aanvullende vragen beantwoord. Het is nu wachten op hun definitieve 'ja'. Als we die krijgen, kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwen van de sporthal. Als we de vergunning aanvragen, vertellen wij u hierover. Daarna beginnen we met het zoeken naar bedrijven die de bouw kunnen uitvoeren.

Openbare ruimte

HB ingenieursbureau maakt een technische uitwerking van de openbare ruimte. De technische uitwerking gaat over de infrastructuur onder en boven de grond. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar hoogteverschillen en hellingshoeken van zandtoppen, de infiltratie en het rioleringssysteem. Maar ook de wettelijke eisen, zoals breedte van wegen en zones rondom kabels en leidingen. Voor de uitwerking zijn de eerste stappen gezet. 

Er is inmiddels een eerste plan gemaakt voor de openbare ruimte, samen met ingenieursbureau HB. Dit plan gaan wij in een derde bewonersavond presenteren. Het conceptontwerp is besproken met specialisten van de gemeente. Zij hebben aanpassingen voorgesteld voor de hoogte van het maaiveld, de helling van de zandheuvels en de wijze waarop de kabels en leidingen onder de grond worden gelegd. Als deze aanpassingen in het voorlopig ontwerp verder zijn uitgewerkt, organiseren we een meedenk-avond waar u als inwoner uw ideeën over het plan kunt delen. We gebruiken die ideeën dan bij de uitwerking van het definitieve ontwerp.

Bijeenkomsten

Na de uitspraak bij de Raad van State is de uitvoering van het project begonnen.

Contactgegevens

Vincent Quist, projectleider vincentquist@debuch.nl.